ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА „ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД /OMNILINX/ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

С КРАЙНИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА

(в сила от 01.06.2021 г.)

 

 1. Общи положения
 2. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД(наричано по-долу OMNILINX) и крайните ползватели на фиксирана телефонна услуга, вторично предоставяна от OMNILINX (наричана по-долу „Услугата”).

1.1. Услугата се предоставя въз основа на индивидуален писмен договор, сключен с краен ползвател. По смисъла на настоящите Общи условия под краен ползвател се разбира дефиницията, дадена в Раздел XIX, т. 2. по-долу. За да се избегне всякакво съмнение, настоящите Общи условия не се прилагат за крайни ползватели – физически лица.

1.2. Индивидуалният договор се сключва по образец, утвърден от OMNILINX.

1.3. Договор за предоставяне на Услугата е и всеки договор между OMNILINX и крайните ползватели, сключен чрез продажба от разстояние, при който от отправянето на предложението до сключването на договора страните използват средства за комуникация от разстояние – едно или повече.

1.4. Договорът може да бъде изменян или допълван с допълнителни споразумения, подписани от страните, чрез заявления подадени чрез някое от средствата за комуникация от разстояние и/или по начина уговорен в индивидуалния договор.

1.5. Общите условия са задължителни за страните в тяхната цялост, освен ако изрично не е уговорено друго в индивидуалния договор. Допълнително договорените условия не могат да противоречат на разпоредбите на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и на приложимите нормативни и административни актове.

1.6. Освен ако изрично не е уговорено друго, Общите условия са неразделна част от индивидуалния писмен договор между страните и от отношенията им по повод предоставяне на услугата и имат задължителна сила за тях от датата на влизане в сила на индивидуалния договор.

1.7. Общите условия и техните изменения се публикуват на интернет страницата https://www.omnilinx.com. При изменение на Общите условия, сключените преди това договори се изменят съответно по реда посочен в изменението.

1.8. OMNILINX уведомява крайните ползватели за изменения на Общите условия в срок не по-кратък от един месец преди влизането им в сила, като публикува изменението на интернет страницата https://www.omnilinx.com.

1.9. В срок до един месец след влизане в сила на тези Общи условия или на техни изменения, крайните ползватели, които не са съгласни с Общите условия или измененията, имат право да поискат прекратяване на индивидуален писмен договор или правоотношението по повод ползваните услуги, с писмено заявление до OMNILINX. В този случай прекратяването на договора е без допълнителни разходи за крайните ползватели, с изключение на случаите, в които промените са изключително в техен интерес, или са от административен характер и нямат неблагоприятно въздействие за тях, или не засягат ползвани от тях услуги, или са пряко наложени от действащото законодателство, от правото на Европейския съюз или от компетентен орган.

 1. “ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД /OMNILINX/ е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 131194611, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1784, район Младост, бул. “Цариградско шосе” № 135, ет. 1.“ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД има право да предоставя вторично Услугата за ползване от крайни ползватели.
 2. Приемането на настоящите Общи условия от крайните ползватели се извършва чрез подписване на индивидуалния договор или чрез изразяване на съгласие в електронна форма.
 3. По смисъла на настоящите Общи условия за електронна форма се счита наличието на съгласие извършено по електронен път. Например: съгласие потвърдено по електронна поща, съгласие в следствие на попълване на електронен формуляр, попълване на електронна заявка за услуги и други подобни, пряко касаещи обществени телефонни услуги предоставяни от OMNILINX.
 4. Техническата услуга, която OMNILINX препродава, се предоставя от трето лице – първичен доставчик на фиксирана телефонна услуга. OMNILINX се задължава да осигурява качество на обслужването, както следва:

5.1. време за първоначално свързване – до 10 работни дни след получаване на валидна заявка за първоначално предоставяне на услугата;

5.2. време за отстраняване на повреди – от 8 часа до 3 работни дни;

5.3. коефициент неуспешни повиквания – до 3 %;

5.4. процент жалби относно коректността на сметките – 0.2%;

 1. Услуги, предоставяни от OMNILINX
 2. OMNILINX предоставя услуги на крайните си ползватели при условията на действащото законодателство, включително, но не само Закона за електронните съобщения и подзаконовите нормативни актове и административни актове по неговото прилагане.
 3. OMNILINX предоставя на крайните ползватели електронни съобщителни услуги, съгласно технологичните възможности на ползваните от крайните ползватели услуги за достъп до интернет, както следва:

7.1. гласова телефонна услуга, осигуряваща възможност за осъществяване на изходящи и входящи повиквания, пряко или непряко, на национални или национални и международни повиквания чрез номер или номера в национален или международен телефонен номерационен план.

7.2. услуги за осъществяване на спешни повиквания. OMNILINX осигурява безплатен достъп до услугите за спешни повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112, както и до националните номера за спешни повиквания.

7.3. международни електронни съобщителни услуги.

7.4. запазване на географския национално значим номер на крайния ползвател при промяна на Доставчика на фиксирана гласова телефонна услуга.

 1. OMNILINX има право да уведомява крайните си ползватели за предоставяни от него нови услуги и промоции по следните начини:

8.1. чрез електронна поща и/или

8.2. с кратко съобщение (SMS) на мобилен номер, предоставен за целта от крайния ползвател и/или

8.3. чрез съобщения изпратени във Viber, Whatsapp и във всякакви други публични комуникационни канали на крайния ползвател и/или

8.4. чрез гласово или видео повикване към крайния ползвател, на мобилен номер, предоставен за целта от крайния ползвател.

 1. OMNILINX предоставя безвъзмездно на крайния ползвател и следните услуги: „идентификация на линията на викащия”, „идентификация на свързаната линия”, „блокиране на идентификация на линията на викащия”, „прекратяване на получаването на пренасочените към неговото крайно устройство повиквания” при спазване изискванията на ЗЕС.
 2. Услугите по чл. 7 могат да бъдат ползвани от крайните ползватели чрез различни абонаментни и тарифни планове, пакети и условия, предлагани съобразно търговската политика на OMNILINX. Подробна информация за услугите, условията и цените за тяхното ползване се предоставя чрез информационни материали, издавани от OMNILINX, както и чрез телефонния номер и електронния адрес, както и на Интернет адресhttps://www.omnilinx.com
 3. Крайните ползватели се задължават да осигурят интернет достъп с необходимото качество с цел свързаност с Услугата. OMNILINX не носи отговорност за качеството на услугите, доколкото то зависи от услуги (достъп до интернет), предоставяни чрез мрежа на трето лице.
 4. OMNILINX предоставя на крайните ползватели 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата достъп до телефонен номер +359 875 344 255 и до електронен адресsupport@callflowlab.comза предоставяне на информация във връзка с услугите или за сигнализиране за наличие на повреди.

III. Индивидуален договор

 1. Взаимоотношенията между OMNILINX и крайния ползвател се уреждат с индивидуални писмени договори.

13.1. Крайният ползвател имат възможност за сключване на договор за услуги с първоначален срок, не по-дълъг от две години. Разпоредбата се прилага и за крайни ползватели, които са микропредприятия, малки предприятия или юридически лица с нестопанска цел, освен ако те изрично не са се отказали от съответните права при сключването на договора.

13.2. Крайните ползватели имат възможност да сключат договор за услуги със срок от една година. Разпоредбата се прилага и за крайни ползватели, които са микропредприятия, малки предприятия или юридически лица с нестопанска цел,

освен ако те изрично не са се отказали от съответните права при сключването на договора.

13.3. Договорът при общи условия влиза в сила в 7-дневен срок след сключването му, или незабавно, ако крайният ползвател изрично е заявил писмено желание договорът да влезе в сила незабавно. Договорът влиза в сила незабавно във всички случаи когато OMNILINX предоставя на крайния ползвател крайни устройства, както и в случаите, когато услугите по договора са свързани с ползване на крайно устройство, предоставено от OMNILINX или когато крайният ползвател пренася номер/а или в случаите на продажба от разстояние.

13.4. В срока по т. 13.3, крайният ползвател има право едностранно да прекрати договора, без да дължи неустойки.

 1. Настоящите Общи условия са неразделна част от договорите.
 2. При сключването на договор крайният ползвател е длъжен да посочи пълен и точен адрес/и на територията на Република България, на който/които ще се използва Услугата, както и идентификационните си данни и да удостовери верността им чрез предоставяне на OMNILINX на следните документи:

15.1. За юридически лица и еднолични търговци, а) които са регистрирани или съответно пререгистрирани в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията, съгласно Закона за търговския регистър регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) – Единен идентификационен код, данни (имена и данни за контакт) на законен представител, копие от удостоверение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), съдържащо идентификационен номер по ДДС (не се изисква, ако търговецът не е регистриран по ЗДДС), пълномощно, удостоверяващо представителната власт на трети лица, извън тези, които представляват по закон съответното юридическо лице или едноличен търговец; б) За чуждестранни юридически лица – копие на документ, установяващ учредяването и съществуването на юридическото лице, издаден в срок до 6 месеца преди датата на сключване на договора, номер на вписване от съответния чуждестранен регистър, VAT номер (ако имат такъв) и данни (имена и данни за контакт) на законен представител, преведени на български език; в) За лица, които подлежат на регистрация от компетентния съд и за такива, които не са подлежат на регистрация в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията – удостоверение за актуално състояние, издадено в срок до 6 месеца преди датата на сключване на договора; копие от карта за регистрация в регистър БУЛСТАТ, данни (имена и данни за контакт) на законен представител, копие от удостоверение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), съдържащо идентификационен номер по ДДС (при наличие на такава регистрация), пълномощно, удостоверяващо представителната власт на трети лица, извън тези, които представляват по закон съответното юридическо лице или едноличен търговец; г) Други юридически лица или организации, които нямат статут на юридическо лице (държавни или общински органи и администрации, създадени по силата на закон или друг нормативен акт, клонове, търговски представителства, сдружения и др.) – с копие от акта, с който са създадени, копие от карта за регистрация в регистър БУЛСТАТ, посочване на седалище и адрес на управление, трите имена на представляващия, пълномощно или друг валиден акт, удостоверяващ представителната власт на трети лица, извън тези, които представляват по закон съответното юридическо лице или организация.

 1. При сключване на индивидуален договор, OMNILINX може да изисква и други документи от крайния ползвател, извън посочените в чл. 15, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и настоящите Общи условия.
 2. При промяна на данните по чл. 15 крайният ползвател следва да уведоми OMNILINX за настъпилата промяна в едноседмичен срок от настъпване на промяната.
 3. OMNILINX има право писмено да упълномощава трети лица да сключват от негово име договори с крайни ползватели, желаещи да ползват предоставяните от OMNILINX услуги, да извършват дейности по упражняване на негови права и/или изпълнение на негови задължения по съответни договори, както и да събират плащания от крайните ползватели по договорите за услуги от негово име.
 4. Крайните ползватели имат право да прехвърлят на трети лица изцяло или частично правата и/или задълженията си по писмения си договор с OMNILINX, само ако последният е дал предварително изричното си писмено съгласие за осъществяване на прехвърлянето.
 5. Pricing
 6. Крайните ползватели могат да получат информация за цени или ценови пакети, както и за предоставяните услуги, за всички приложими тарифи и такси за поддръжка, за предлаганите начини на плащане и всички разлики в разходите, произтичащи от различните начини на плащане от Интернет страницатаhttps://www.omnilinx.com.
 7. OMNILINX може да определя ценови пакети за услуги, както и различни цени и отстъпки в зависимост от обема на ползване на услугата, категорията на крайния ползвател, съвместното доброволно ползване на две или повече избрани от крайния ползвател услуги, както и въз основа на други обективни критерии.
 8. Дължимите от крайните ползватели цени са:

22.1. Месечна абонаментна цена.

22.2. Месечна цена за наем на оборудване, предоставено от OMNILINX, ако е предоставено такова.

22.3. Месечна цена за проведени разговори.

22.4. Еднократна потребителска цена за преносимост на номер/а, ако е определена такава и в случай, че се пренасят номера от друг доставчик.

22.5. Допълнителна цена – заплаща се от крайния ползвател при ползване на допълнителни услуги.

 1. Тарифирането на проведените разговори се извършва на базата на продължителността им. За продължителност на разговор се определя периода между получаването на сигнал за установяване на връзка, получен от повиканата страна (Б-потребител) и получаването на сигнал за разпадане на връзката. Разпадане на връзката може да бъде предизвикано както от А-потребител, така и от Б-потребител, като самото

разпадане се счита осъществено към момента на първо прекъсване, независимо дали е предизвикано от А-потребител или Б-потребител.

 1. Разговорите се тарифират, съгласно условията за тарифиране, определени в ценоразписа на OMNILINX и/или в договора за услуги.
 2. Цените на услугите се посочват в действащ към момента на ползването на услугите ценоразпис на OMNILINX, публикуван на Интернет страницатаhttps://www.omnilinx.com.
 3. OMNILINX запазва правото си да променя едностранно по всяко време ценоразписа си, като публикува информация за всяка промяна на Интернет страницата сиhttps://www.omnilinx.com. Изменението на ценоразписа влиза в сила в срок от 1 (един) месец след публикуването им на Интернет страницата. За крайни ползватели с вече сключени договори промяната влиза в сила след сключване на допълнително споразумение към индивидуалния договор. Крайните ползватели имат правото да прекратят сключения от тях договор без допълнителни разходи, в случай че не приемат новите условия, освен когато предложените промени са пряко наложени от действащото законодателство, от правото на Европейския съюз или от компетентен орган. Правото на прекратяване на договора се упражнява в срок един месец след уведомлението.
 4. OMNILINX издава фактура за дължимите от крайния ползвател суми за ползваната услуга на отчетната дата. За отчетна дата се счита първо число на съответния календарен месец. В случай, че услугата е предоставена на крайния ползвател за първи път след първо число на съответния календарен месец, то OMNILINX издава фактура за периода от датата на предоставяне на услугата до отчетната дата.
 5. Дължимите цени се заплащат през текущия месец на ползване на услугата, като по съгласие на страните същите могат да се предплащат.
 6. OMNILINX има право да определя кредитен лимит за определени крайни ползватели, в зависимост от тяхното финансово състояние и платежоспособност. OMNILINX има право (но не и задължение) да прекъсне предоставянето на услугата при достигане на определен кредитен лимит. При заплащане на дължимата сума услугата се възобновява.
 7. Заплащане на услугите
 8. При ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на крайния ползвател. Неполучаването на фактурата не освобождава крайния ползвател от задължението му за плащане на дължимите суми.
 9. Месечна цена за наем на оборудване, ако е предоставено такова от OMNILINX, и месечната цена за проведените разговори/ месечната цена за услугите се заплащат от абонатите в 10 (десет) дневен срок от издаването на съответните фактури. При неспазване на срока, крайният ползвател дължи неустойка за забава в размер на законната лихва за всеки ден закъснение.
 10. Заплащането на ползваните услуги може да се извършва по някой от следните начини:

32.2. по банков път – по банковата сметка, посочена в издадената от OMNILINX фактура за дължимите от крайния ползвател суми.

32.3. чрез електронни разплащания.

 1. Месечните сметки на крайния ползвател могат да бъдат оспорени пред OMNILINX в 6 (шест) месечен срок от датата на издаване на фактурата. Оспорването не освобождава крайния ползвател от задължението за плащане на дължимите суми.
 2. OMNILINX предоставя безвъзмездно подробно месечно извлечение (детайлизирана справка) за използваните през съответния таксуващ период услуги и дължимите за тях суми. Крайният ползвател има право изрично да заяви, че не желае да получава детайлизирана справка.
 3. Права и задължения на OMNILINX
 4. OMNILINX има право:

35.1. Да получава в срок всички дължими от крайния ползвател суми за ползването на предоставените услуги и да спре достъпа до предоставяните услуги, както и да прекрати договора, при неплащане на дължими суми, в определените за това срокове.

35.2. Да изключва от мрежата технически неизправни крайни устройства и такива с параметри, неотговарящи на съществените изисквания за съответствие.

35.3. Да прекрати достъпа до услугите на крайния ползвател, за когото е установено, че виновно системно нарушава и застрашава или пречи на нормалното ползване на услугите от страна на други крайни ползватели.

35.4. Да ограничи достъпа до част от услугите или да прекрати договора за услуги в случай, че има достатъчно основания да счита, че крайният ползвател осъществява трафик с цел реализиране на собствена печалба или увреждане правата и интересите на OMNILINX.

35.5. Да спира временно предоставянето на услугите при необходимост от провеждане на профилактика и ремонти, както и поради необходимост от извършване на действия за развитие на електронните съобщителни съоръжения.

35.6. Да събира, обработва, съхранява и използва лични данни на крайните си ползватели, необходими за предоставяне на услугите, за разплащане и издаване на фактури за предоставяните услуги и изготвяне на сметки, при спазване на изискванията на действащото законодателство.

35.7. Да променя предоставените номера, в случай че това се налага в резултат от промени в действащото законодателство или при технологична необходимост, породена от структурни промени в услугата. Промяната на номерата се извършва след предварително писмено уведомяване на засегнатия краен ползвател в срок не по-малък от един месец, преди извършване на промяната.

35.8. Да използва предоставените при сключване на договор с крайния ползвател данни: име/наименование (за юридически лица, еднолични търговци и други организации), адрес и телефонен номер с цел публикуването им в телефонен указател или за предоставяне на телефонни справочни услуги от OMNILINX. Данните посочени в предходното изречение могат да бъдат използвани от OMNILINX и за представянето им на други предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги за издаване на телефонен указател или за предоставяне на телефонни справочни услуги при спазване на изискванията на ЗЕС и на действащото българско законодателство. OMNILINX има право да използва данните по тази точка и/или да ги предоставя на трети лица, само ако крайният ползвател изрично е поискал вписването на част или всички данни или писмено е изразил съгласие данните му да бъдат предоставени на други предприятия.

35.9. Самостоятелно или чрез друго лице/а да изготвя първоначална и текуща кредитна оценка на крайните ползватели за ползване на услугите, предоставени от OMNILINX, с оглед преценка събираемостта на вземанията, както и оценка на крайните ползватели за маркетингови проучвания и за изготвяне на потребителски профили според индивидуалните им интереси. В зависимост от резултатите от кредитната оценка, OMNILINX има право:

35.9.1. да откаже свързване към мрежата;

35.9.2. да предостави достъп само до част от услугите;

35.9.3. да предостави достъп до мрежата след внасяне на определена от OMNILINX гаранционна сума/депозит;

35.9.4. да изиска гаранционна сума в зависимост от кредитната оценка;

35.9.5. да изиска незабавно плащане на всички суми, дължими за ползване на услугата към дадения момент.

 1. OMNILINX се задължава:

36.1. да осигурява качествени електронни съобщителни услуги 24 (двадесет и четири) часа на денонощие, 7 (седем) дни в седмицата, според наличността и качеството на осигурената от крайния ползвател свързаност, освен в случаите на непреодолима сила.

36.2. да отстранява в най-краткия практически възможен срок, в рамките на съществуващите технически и производствени възможности, повредите във функционирането на услугите.

36.3. да обявява номер/а по чл. 12, на които крайните ползватели могат да се обаждат в случай на възникнали повреди, както и при оплаквания или въпроси.

36.4. в случай на планирано прекъсване или влошено качество на услугите при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на електронните съобщителни съоръжения, OMNILINX е длъжен да уведомява предварително засегнатите крайни ползватели включително и за сроковете на прекъсването или влошаването на качеството на услугата, по начин, който е максимално достъпен.

36.5. да гарантира тайната на съобщенията, която обхваща съдържанието на съобщението, вида на предоставената услуга и всички данни, които са свързани с нейното предоставяне, като предприема всички необходими технически и организационни мерки за това.

36.6. да предоставя безплатно на крайния ползвател достъп до услугите за спешни повиквания.

36.7. да уведомява крайните ползватели за изменение на настоящите Общите условия в срок не по-кратък от 1 (един) месец преди влизането им в сила, като ги публикува на Интернет страницата си https://www.omnilinx.com.

36.8. да уведомява писмено крайния ползвател при искане на достъп до негови помещения.

36.9. предварително и по подходящ начин (чрез писмо с обратна разписка, записващ се телефонен разговор, писмо по електронната поща на посочен адрес от крайния ползвател електронен адрес за контакти и др.) да информира крайния ползвател, че ще предприеме действия по извънсъдебно събиране на негови неплатени парични задължения, включително и когато за целта ще се ползват услугите на трети лица (агенции за събиране на вземания и други). Информацията по предходното изречение задължително съдържа и данни за точния размер на претендираните парични задължения, за основанието, от което произтичат, както и за третото лице, което ще събира вземането.

VII. Права и задължения на крайния ползвател

 1. Крайният ползвател има право:

37.1. да ползва услугата в съответствие с действащото законодателство на Република България, сключените договори с OMNILINX и настоящите Общи условия.

37.2. на жалби до OMNILINX и/или до Комисията за регулиране на съобщенията.

37.3. да получава от OMNILINX информация и отговори на поставени проблеми, свързани с ползването на услугите.

37.4. да заплаща определена съгласно действащата ценова листа на OMNILINX цена, да получава подробни месечни извлечения относно месечните сметки за ползваните услуги (детайлизирани сметки). Крайният ползвател има право изрично да заяви, че не желае да получава детайлизирани сметки.

37.5. да поиска писмено от OMNILINX, чрез заявка, предприемане на мерки за предотвратяване на обезпокоителни повиквания.

37.6. да запази номера си при промяна на Доставчика с друг Доставчик, предоставящ фиксирана гласова телефонна услуга по реда на настоящите Общи условия.

 1. Крайният ползвател е длъжен:

38.1. да спазва клаузите на тези Общи условия и на индивидуалния договор, както и на всички допълнителни споразумения, молби или други писмени документи, обвързващи OMNILINX и крайния ползвател.

38.2. да заплаща определените от OMNILINX цени по начин и в срокове за плащане, посочени в тези Общи условия, освен ако не е указано нещо различно във фактурата.

38.3. да не извършва и/или да не допуска неправомерни действия от неговия телефонен номер, включително предаване на обезпокоителни, заплашителни или обидни съобщения, с които се увреждат или могат да бъдат увредени правата, свободите и доброто име на гражданите, както и неверни повиквания за спешна помощ, пожар, злополука и други подобни.

38.4. да не препродава Услугата, която получава от OMNILINX, както и да не извършва генериране, терминиране или пренос на трафик чрез предоставяната услуга с цел реализиране на собствена печалба или за друго лице, различно от OMNILINX.

38.5. да не извършва действия, които пречат на нормалното ползване на услугите.

38.6. да не използва крайни устройства, които не са с оценено съответствие съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

38.7. да съобщава в писмена форма за всяка промяна в данните, посочени в индивидуалния договор (наименование, адрес, представляващи, адреси за контакт и т.н.) в 7 (седем) дневен срок от настъпване на промяната.

38.8. В случай че крайният ползвател наруши което и да е от задълженията си по чл. 38.1. до 38.7. включително, то крайният ползвател е длъжен да обезщети OMNILINX за всички претърпени от последния вреди и пропуснати ползи.

VIII. Взаимоотношения на крайния ползвател с OMNILINX, когато се пренасят номера от друг доставчик

 1. Процедурата по пренасяне на номер се осъществява от съответния първичен доставчик на Услугата, която OMNILINX препродава. Процедурата се извършва съгласно общите условия за преносимост на номера на съответния първичен доставчик. В този смисъл OMNILINX има ролята на свързващо първичния доставчик и крайния ползвател, лице.

39.1. Във всички случаи процедурата по пренасяне на номер започва с писмено заявление, подадено от крайния ползвател до OMNILINX. Заявлението трябва да съдържа най-малко следните реквизити:

39.2. Данни за крайния ползвател, в зависимост от вида му, както следва:

39.2.1. за крайни ползватели – лица, които са регистрирани в търговския регистър на Агенцията по вписванията, съгласно Закона за търговския регистър – наименование, ЕИК, ДДС номер (само за търговци, които са регистрирани по ДДС) и данни (имена и данни за контакт) на законен представител.

39.2.2. за крайни ползватели – чуждестранни юридически лица – наименование, номер на вписване от съответния чуждестранен регистър, VAT номер (ако имат такъв) и данни (имена и данни за контакт) на законен представител.

39.2.3. за крайни ползватели – лица, които са регистрирани от съответния окръжен съд или законът предвижда единствено регистрация в регистър БУЛСТАТ и в НАП за целите на данъчното облагане – наименование, седалище и адрес на управление, фирмено дело, код по БУЛСТАТ, ДДС номер (само за търговци, които са регистрирани по ДДС) и данни на законен представител.

39.2.4. за крайни ползватели – други юридически лица или организации, които нямат статут на юридическо лице (държавни или общински органи и администрации, създадени по силата на закон или друг нормативен акт, клонове, търговски представителства, сдружения и др.) – актът, с който са създадени, регистрация в регистър БУЛСТАТ, посочване на седалище и адрес на управление, трите имена на представляващия, пълномощно или друг валиден акт, удостоверяващ представителната власт на трети лица, извън тези, които представляват по закон съответното юридическо лице или организация.

39.3. Номер/а или група от номера, за който/които се отнася заявлението за пренасяне.

39.4. Телефонен номер за връзка с крайния ползвател.

39.5. Подпис, дата и точен час на подаване на заявлението.

39.6. Декларация от крайния ползвател, че посочените от него данни в заявлението са верни.

39.7. Писмено съгласие от страна на крайния ползвател за прекратяване на договорните му отношения с Даряващия доставчик по отношение на номера/та, посочени в заявлението за преносимост, считано от датата на заявеното пренасяне на номера/та, както и декларация от страна на крайния ползвател, че ще изпълни всички задължения, произтичащи от индивидуалния му договор с Даряващия доставчик.

39.8. Възможност крайния ползвател да изрази съгласие при наличие на основание за отказ или спиране на преносимостта по отношение на част от включените в заявлението номера, процедурата за пренасяне на останалата част от включените в заявлението номера да продължи.

 1. Заявлението трябва да отговаря и на следните условия:

40.1. Всички номера в заявлението трябва да бъдат в мрежата на даряващия доставчик.

40.2. Броят на номерата, които могат да бъдат включени в заявлението не е ограничен и зависи единствено от крайния ползвател.

40.3. Заявлението трябва да съдържа възможност за посочване на начина на преконфигурация на номерата, чието пренасяне се иска, когато това е необходимо.

40.4. Заявлението за пренасяне на номер/а се подава лично от крайния ползвател или пълномощник на крайния ползвател в търговския офис на OMNILINX. Не се приемат заявления, подадени по поща, факс и електронна поща. Ако заявлението се подава чрез пълномощник, същият трябва да бъде надлежно упълномощен с писмено пълномощно.

40.5. При подаване на заявлението за пренасяне на номер от краен ползвател, лицето, приело заявлението извършва проверка на идентификацията на крайния ползвател, като представя за проверка документи, удостоверяващи данните му, включени в заявлението за преносимост.

40.6. При подаване на заявлението крайния ползвател следва да заплати еднократна потребителска цена за всеки номер, който се съдържа в заявлението, ако такава се дължи.

 1. В 7-дневния срок по ал. 39.12, когато е приложим, потребителят може да упражни правото си по чл. 228, ал. 5 от Закона за електронните съобщения, като оттегли подаденото заявление за пренасяне. В случай на оттегляне на заявлението за пренасяне съобразно предвиденото в настоящите Общи условия, заплатената потребителска цена по пренасянето не се възстановява.
 2. При подаване на заявление за пренасяне на Номер/а крайният ползвател трябва да е ползвал услугите на Даряващия доставчик чрез съответния Номер/а.
 3. При подаване на заявлението крайния ползвател се уведомява по подходящ начин:

43.1. че крайните ползватели имат възможност да запазят или сменят начина на ползване на услугите чрез индивидуален договор.

43.2. че е възможна загуба на ползвани допълнителни услуги след пренасяне на номер.

43.3. че следва да заплати на даряващия доставчик, пряко свързани с пренасяния номер и услугите, ползвани чрез него, които са с настъпил падеж преди датата на подаване на заявлението за пренасяне

43.4. че съществуват причини за забавяне на преносимостта и осъществяването й след определената крайна дата на пренасяне, както и за определената нова дата на пренасяне.

43.5. че е определена дата за прозореца на преносимост и невъзможността за достъп до електронната съобщителната услуга в този период.

43.6. че съществува възможност за влошено качество на електронната съобщителната услуга в деня на пренасянето.

43.7. за условията и срока, при които се осъществява преносимостта на номера/та, както и за възможността за запазване или смяна на начина на ползването на услугите при OMNILINX – абонаментът се преценява от предприятието съобразно търговската му политика.

43.8. за основанията за отказ за преносимост на номера/та.

 1. Срокът на реализация на преносимост не може да бъде по-дълъг от 3 (три) работни дни за отделни номера или до 5 (пет) работни дни за групи номера, считано от подаване на заявлението. Срокът за реализация на преносимостта може да бъде удължен с времето, през което са били налице технически проблеми при Даряващото предприятие или при OMNILINX до отстраняването им.
 2. Даряващият доставчик може мотивирано да откаже преносимост на номер/а само в следните случаи:

45.1. Преди подаване на заявлението за преносимост номерът е несъществуващ или не е предоставен на краен ползвател на Даряващия доставчик.

45.2. Даряващият доставчик вече е получил от друг Приемащ доставчик искане за пренасяне на същия номер, процедурата, по което още не е приключила.

45.6. Представеното заявление съдържа непълни и/или неточни данни: а) за юридически лица и физически лица-еднолични търговци – наименование и съответен идентификационен код; б) за организации, които нямат статут на юридически лица: съответен идентификационен код и трите имена на представляващия.

45.7. При преносимост на група номера, чиято преносимост изисква преконфигурация, не е заявено преконфигуриране или заявеното преконфигуриране не дава възможност за реализация на преносимост, както и при незаплащане на дължимата цена за преконфигурация.

 1. OMNILINX може мотивирано да откаже преносимост само в следните случаи:

46.1. крайният ползвател не е надлежно представляван.

46.2. заявлението е подадено от трето лице, което не е надлежно упълномощено от крайния ползвател.

46.3. крайният ползвател не е заплатил еднократна потребителска такса за преносимост на номера/та, в случай че такава се дължи.

46.4. представените от крайния ползвател данни в заявлението са непълни и/или неточни: а) за юридически лица и физически лица-еднолични търговци – наименование и съответен идентификационен код; б) за организации, които нямат статут на юридически лица: съответен идентификационен код и трите имена на представляващия.

46.5. не са представени изискуемите към заявлението документи.

46.6. налице е някое от общо приложимите основания за отказ за предоставяне на обществена телефонна услуга, предвидени в настоящите Общи условия на OMNILINX.

 1. В случаите от чл.46. на настоящия раздел, заявлението не се разглежда до отстраняване на недостатъците, като спирането на процедурата е за не повече от 30 (тридесет) дни. Ако в този срок недостатъците не бъдат отстранени, процедурата по разглеждане на заявлението се прекратява с отказ за издаване на удостоверение за съгласие за пренасяне на номер/а или с оттеглянето на заявлението от крайния ползвател.
 2. При отказ за издаване на удостоверение за съгласие за пренасяне на номер/а, се счита че е налице оттегляне и по отношение на искането за прекратяване на индивидуалния договор за услуги.
 3. Заявление за пренасяне на номер/а може да бъде подавано отново, в случай че е отказано издаването на удостоверение за съгласие за пренасяне на номер/а, когато причините за отказа са отстранени.
 4. OMNILINX се задължава да осигури равнопоставеност на крайните ползватели, които са се възползвали или са изявили желание да упражнят правото си за пренасяне на номер в мрежата му и собствените крайните ползватели.
 5. OMNILINX сключва договор за предоставяне на услуги, който влиза в сила под условие, в случай че процесът на преносимост завърши успешно.
 6. OMNILINX уведомява крайния ползвател на отговор по подаденото заявление за преносимост. В случай, че крайният ползвател не се яви лично или чрез упълномощен представител при OMNILINX или негов оправомощен дистрибутор в определения срок за отстраняване на недостатъците по подаденото заявление и/или са налице неотстраними основания за отказ при OMNILINX или при Даряващия доставчик се счита, че е налице оттегляне на заявлението и упълномощаването за прекратяване на договорните отношения с Даряващия доставчик.
 7. Взаимоотношения на крайния ползвател с OMNILINX, когато се пренасят номера към друг доставчик
 8. Настоящият раздел съдържа правила за осъществяване на пренасянето на географски номера в рамките на един географски национален код за направление от

даряващата мрежа в приемащата мрежа. Процедурата по пренасяне на географски номера в рамките на един географски национален код за направление от даряващата мрежа в приемащата мрежа се осъществява от съответния първичен доставчик на Услугата, която OMNILINX препродава. Процедурата се извършва съгласно общите условия за преносимост на номера на съответния първичен доставчик. В този смисъл OMNILINX има ролята на свързващо първичния доставчик и крайния ползвател, лице.

 1. Процедурата по пренасяне на номер започва с писмено заявление, подадено от крайния ползвател до OMNILINX по образец при Приемащия доставчик или негов оправомощен дистрибутор или търговски представител по образец на Приемащия доставчик и по начина и при условията, определени в Общите условия за взаимоотношение с крайните ползватели на последния.
 2. При постъпване на заявление за преносимост, Приемащият доставчик отправя запитване в електронен формат (PDF файл) до съответния първичен доставчик на услугата, чрез OMNILINX, за извършване на проверка за наличие на основанията за отказ за преносимост на номера/та и за насрочване на дата за пренасяне на номера/та (прозорец на преносимост). Запитването се отправя в срок до 2 часа от часа на подаването му или от същия час, но в първия ден по ал. 40.12. след подаване на заявлението. Копие от заявлението за преносимост (във вид на сканиран документ) се прилага към запитването по предходното изречение.
 3. Съответният първичен доставчик на услугата, чрез OMNILINX, може мотивирано да откаже преносимост на номер/а пред Приемащия доставчик само в следните случаи:

56.1. Преди подаване на заявлението за преносимост номерът е несъществуващ или не е предоставен на краен ползвател на OMNILINX.

56.2. Съответният първичен доставчик на услугата, чрез OMNILINX, вече е получил от друг Приемащ доставчик искане за пренасяне на същия номер, процедурата, по което още не е приключила.

56.3. Изпратеното от приемащия доставчик заявление съдържа непълни и/или неточни данни: а) за юридически лица и физически лица-еднолични търговци – наименование и съответен идентификационен код; б) за организации, които нямат статут на юридически лица: съответен идентификационен код и трите имена на представляващия.

56.4. При преносимост на група номера, чиято преносимост изисква преконфигурация, не е заявено преконфигуриране или заявеното преконфигуриране не дава възможност за реализация на преносимост, както и при незаплащане на дължимата цена за преконфигурация.

56.5. Пренасяният номер е част от група съкратен номер.

 1. В случаите по чл.56, заявлението не се разглежда от Приемащия доставчик до отстраняване на недостатъците, като спирането на процедурата е за не повече от 30 дни от подаване на заявлението. Ако в посочените срокове недостатъците не бъдат отстранени, процедурата се прекратява с изричен писмен отказ на Приемащия доставчик. В случаите на отстранима причина, договорът на крайния ползвател се счита продължен до прекратяване на процедурата с писмен отказ за преносимост или до реално осъществяване на процеса на преносимост, независимо от отправеното

предизвестие за прекратяването му, като това продължаване не може да се счита за основание за начисляване на допълнителни неустойки, извън тези, за които съответният първичен доставчик на услугата, чрез OMNILINX, е уведомил Приемащия доставчик.

 1. Преконфигурирането се заявява в заявлението за преносимост, което крайния ползвател подава пред Приемащия доставчик.
 2. Съответният първичен доставчик на услугата, чрез OMNILINX, уведомява Приемащия доставчик за обстоятелствата по чл.56, включително за размера на задълженията, както и основанията за тяхното начисляване, в срок до 6 часа считано от получаване на заявлението от Приемащия доставчик за наличие на заявление за пренасяне на номер, подадено при него. В случай че е необходимо преконфигуриране на пренасяните номера и не е заявен начин на преконфигурация от крайния ползвател или заявеното от крайния ползвател преконфигуриране е технически невъзможно, съответният първичен доставчик на услугата, чрез OMNILINX, в срока по предходното изречение предоставя на Приемащия доставчик информация за необходимата преконфигурация, както и посочва размера на цената за преконфигуриране, дължима от крайния ползвател преди извършване на преносимостта.
 3. В случай че не са налице основания за отказ, съответният първичен доставчик на услугата, чрез OMNILINX, и Приемащия доставчик осъществяват процеса за пренасяне на номера/та, съобразно определеното във Функционалните спецификации за преносимост на географски номера, подписаната между доставчиците Процедура за преносимост на географски номера и общите им условия за взаимоотношения с крайните ползватели.
 4. Достъпът на крайния ползвател до мрежата се деактивира на датата за осъществяване на преносимост, определена от Съответният първичен доставчик на услугата, чрез OMNILINX, и Приемащото предприятие, за която дата крайния ползвател се уведомява от Приемащото предприятие.
 5. Договорните отношения на крайния ползвател със OMNILINX по отношение на номера/та, обект на искането за пренасяне, се прекратяват с деактивиране на достъпа до услугите на съответният първичен доставчик на услугата, като Даряващ доставчик. Прекратяването се извършва по реда, предвиден в настоящите Общи условия и сключения между страните индивидуален договор.
 6. В случай че потребителят желае преносимост на част от всички номера, предоставени му от OMNILINX по индивидуалния договор, същият не се прекратява по отношение на останалите номера. С прекратяване на ползването се счита за прекратен и индивидуалният договор между OMNILINX и крайния ползвател по отношение на съответния номер.
 7. Крайният ползвател има право да оттегли заявлението си за пренасяне на номер/а пред съответния първичен доставчик на услугата, чрез OMNILINX, в качеството му на Даряващ доставчик или пред Приемащия доставчик не по-късно от датата, предхождаща датата, на която се осъществява преносимостта. Оттеглянето на заявлението се извършва чрез попълване и подписване на бланка-образец в стандартна форма, съгласувана между операторите.
 8. Информиране за пренесени номера
 9. Във връзка с предоставянето на преносимост на номера, съответният първичен доставчик на услугата, чрез OMNILINX, се задължава при повиквания към пренесени от Мрежата номера да уведомява своите крайни ползватели, че търсеният номер е пренесен в мрежата на други доставчици, като предлага алтернативна възможност на потребителите да реализират повикването или да го прекратят. Тази услуга може да бъде деактивирана по желание на крайния ползвател.
 10. Уведомяването ще се извършва чрез предупредителен звуков сигнал с продължителност 3 (три) секунди. Сигналът ще е последван от период от 2 (две) секунди, който дава възможност на потребителите за избор дали да прекратят или реализират повикването.
 11. Преносимост на номера при промяна на адреса
 12. Краен ползвател, който ползва номер от OMNILINX може да го пренесе при промяна на адрес, на който ще ползва услугата, в рамките на същия или на друг географски национален код за направление, за което трябва да уведоми OMNILINX.
 13. За да пренесе Номера си при промяна на адреса, Крайният ползвател трябва да заяви желанието си и да подпише допълнително споразумение към сключения договор.

XII. Предплатен пакет услуги

 1. OMNILINX предоставя възможност за достъп до мрежата и ползване на услугите, предлагани от дружеството и чрез закупуване на предплатен пакет услуги.
 2. Конкретният обем на услугите, предоставяни на крайните ползватели, закупили предплатен пакет се определя съгласно технологичните възможности на мрежата за този вид достъп до нея, посочени в предоставенитe на крайните ползватели при закупуване на пакета услуги инструкции регламентиращи реда и начина за използването му.
 3. Цената на предплатения пакет се заплаща от крайния ползвател при закупуването му, съгласно ценоразпис на OMNILINX. Предплатената цена не подлежи на възстановяване.
 4. Краен ползвател, закупил предплатен пакет има право на безплатно прехвърляне от предплатена услуга към абонаментен план на OMNILINX по реда, посочен в глава III от настоящите Общи условия.
 5. Съгласно чл.138г. от ЗЕС, OMNILINX няма право да регистрира и да активира на името на един краен ползвател повече от 10 телефонни номера, чрез които се предоставят предплатени услуги за гласови съобщения.

XIII. Защита на личните данни

 1. Личните данни на крайните ползватели, които OMNILINX обработва са посочени в „Политика за защита на личните данни“, публикувана на Интернет страницатаhttps://www.omnilinx.com.
 2. За предоставянето на услугите OMNILINX може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни, данни за крайни ползватели и данни за повиквания в съответствие с действащото законодателство.
 3. OMNILINX се задължава да гарантира тайната на съобщенията, която обхваща съдържанието на съобщението, вида на предоставената услуга и всички данни, които са свързани с нейното предоставяне, като предприема всички необходими технически и организационни мерки за това.
 4. OMNILINX съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките в сроковете и по начина, определен в Политика за защита на личните данни на OMNILINX.

XIV. Предложение, жалби и молби

 1. Всеки краен ползвател има право да отправя жалби, молби и предложения до OMNILINX и Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) във връзка с предоставяните от OMNILINX услуги.
 2. OMNILINX се задължава да отговаря писмено на всички жалби, молби и предложения, отправени от крайните ползватели, в срок от 1 (един) месец от постъпването им. OMNILINX поддържа регистър за постъпилите жалби, молби и предложения от крайни ползватели, както и за отговорите по тях. Информацията за всеки конкретен случай се съхранява в регистрите за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.
 3. Оспорването на размера на фактурата не освобождава крайния ползвател от задължението му да я заплати. При влизане в сила на решение на компетентен орган, както и в случай на удовлетворяване на жалбата от страна на OMNILINX, оспорваната сума се приспада от стойността на следващи фактури, при наличие на такива, или се връща на крайния ползвател в 30-дневен срок от изричното писмено искане на последния.
 4. Отговорности, обезщетения и неустойки
 5. За виновно неизпълнение OMNILINX отговаря пред крайните ползватели, както следва:

81.1. за неотстранени повреди по съоръженията, в резултат на които телефонният пост не е работил повече от 7 календарни дни, считано от датата на заявяването на повредата, OMNILINX дължи на крайния ползвател обезщетение в размер на 1/30 месечната абонаментна цена за всеки 24-часов период от момента на спиране до възстановяване на достъпа.

 1. OMNILINX не отговаря за временна невъзможност за предоставяне на услугата при възникване на събития и обстоятелства от непреодолима сила съгласно чл.306 и следващите от Търговския закон.
 2. Крайният ползвател отговаря за забава в плащането на дължими суми за предоставяната услуга и за виновно причинени вреди на мрежата, както следва:

83.1. дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение на плащането на дължимата сума.

 1. Крайният ползвател отговаря за виновно причинени вреди на мрежите, в резултат от включване на крайни устройства, които не са с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове, или несъответстващи на публикуваните от OMNILINX технически спецификации на интерфейсите.
 2. OMNILINX не носи отговорност за влошеното качество на услугите или за временното прекъсване на достъпа до услугата, дължащо се на несъвършенство, извършване на ремонти или поддръжка, както и на повреди в електронните съобщителни мрежи на трети лица, чрез които крайният ползвател се свързва за ползване на услугата.
 3. OMNILINX не носи отговорност за възможното влошено качество на фиксираната телефонна услуга в деня на пренасянето.
 4. OMNILINX няма да носи отговорност при допуснати грешки или неточности в публикуваните данни в телефонния указател, дължащи се на грешни или неточни данни, подадени от крайните ползватели или на грешни бази данни, предоставени от други предприятия.

XVI. Прекратяване на договора за услуги и спиране на достъпа

 1. Договорът се прекратява с изтичане на определения в индивидуалния договор срок. Преди изтичане на този срок, договорът може да бъде прекратен по начините, определени в тези Общи условия или с отправяне на едномесечно писмено предизвестие от страна на крайния ползвател, като той дължи заплащане на всички дължими суми, включително неустойки, когато такива са предвидени в индивидуалния договор.
 2. Сключените договори за услуга, в които е определен срок за предоставяне на услугата, могат да бъдат продължени само с изрично писмено съгласие на крайния ползвател относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие, след изтичане на срока на договора, той се преобразува в безсрочен при стандартните условия, посочени в него.
 3. След изтичане на определения в индивидуалния договор срок, договорът може да бъде прекратен:

90.1. по взаимно писмено съгласие на страните.

90.2. с писмено предизвестие от прекратяващата страна, получено от другата страна не по-малко от 1/един/ месец преди датата на прекратяване.

 1. OMNILINX има право да откаже сключване на договор, да прекрати едностранно индивидуалния договор или предоставянето на услугата в следните случаи:

91.1. Крайният ползвател не предостави един или повече от изисканите от OMNILINX документи за сключване на индивидуалния договор.

91.2. Крайният ползвател не е платил дължими суми след изтичането на сроковете за плащане по тези Общи условия.

91.3. Крайният ползвател е използвал при сключването на индивидуалния договор и/или при неговото изпълнение документ с невярно съдържание или подправен документ.

91.4. Крайният ползвател е използвал или е допускал да бъдат използвани технически средства, които застрашават целостта, сигурността и нормалното функциониране на мрежите, или е използвал или допускал да бъдат използвани неизправни електронни съобщителни устройства/оборудване или електронни съобщителни услуги за незаконни цели.

91.5. Крайният ползвател е реализирал нетипичен трафик с цел реализиране на печалба за себе си или друго лице, различно от OMNILINX.

91.6. Крайният ползвател има открито производство по несъстоятелност.

91.7. Крайният ползвател е извършил съществено или системно нарушение на задължение по тези Общи условия.

91.8. Други основания, посочени в тези Общи условия.

 1. Прекратяването в случаите, описани в чл.92 от тези условия се извършва след отправяне на едномесечно писмено предизвестие до крайния ползвател. OMNILINX си запазва правото да ограничи достъпа до всички или до част от услугите преди датата на прекратяване на договора.

XVII. Решаване на спорове

 1. Спорове между страните по договора за услуги и по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора пред компетентния съд в гр. София.

XVIII. Приложимо право

 1. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и по отношение на въпроси, неуредени в тях, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

XIX. По смисъла на настоящите Общи условия посочените по-долу думи и изрази имат следното значение:

 1. „Потребител” е лице, което ползва или заявява ползване на обществена електронна съобщителна услуга за цели, излизащи извън обхвата на неговото занятие, стопанска дейност, служба или професия.
 2. „Краен ползвател” е българско или чуждестранно юридическо лице, едноличен търговец и/или друго правно образувание или организация, което ползва или заявява ползване на Услугата, и което не предоставя на свой ред обществени електронни съобщителни мрежи или обществени електронни съобщителни услуги.
 3. „Предприятие” е всяко физическо лице – едноличен търговец, или юридическо лице, което предоставя електронни съобщителни мрежи и/услуги при условията на Закона за електронните съобщения.
 4. „Идентификация на линията на викащия (CLI)” е функция на мрежата, която позволява на викания краен ползвател да получи информация за номера на викащия краен ползвател, преди да започне обменът на информация. Това позволява на викания краен ползвател да приеме или да откаже повикването.
 5. „Идентификация на свързаната линия (COL)” е функция на мрежата, която позволява на викащия краен ползвател да получи информация за номера, който идентифицира точката на получаване на повикването.
 6. „Викащ краен ползвател” е краен ползвател, който е инициатор на повикването.
 7. „Викан краен ползвател” е краен ползвател, към когото е адресирано повикване от викащия краен ползвател.
 8. „Обезпокоителни повиквания” са повиквания (съобщения), съдържащи заплаха за физическата цялост и телесна неприкосновеност на индивида, накърняващи доброто име или призоваващи към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда.
 9. „Злоумишлени повиквания” са повиквания (съобщения), съдържащи неверни или заблуждаващи данни за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.
 10. „Нетипичен трафик” е трафик, чийто обем значително (повече от 3 (три) пъти), надвишава обема на трафика, реализиран добросъвестно от потребителя през предходните периоди на ползване на услугата и/или трафик, който включва обаждания с приблизително еднакво времетраене, осъществявани 5 (пет) или повече пъти в рамките на 12 (дванадесет) часа към един и същи номер за услуги с добавена стойност.
 11. „Крайно устройство с оценено съответствие и пуснато на пазара, съгласно действащите нормативни актове” е крайно устройство, което е с оценено съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства. Пуснатите на пазара устройства, са съпроводени с декларация за съответствие на производителя/вносителя и трябва да имат българска маркировка за съответствие “Со” и съответните означения. Допустимо е означенията да са върху опаковката или съпровождащите радиосъоръжението документи – тип устройство, модел, производител, вносител, фабричен номер. означение за използване по предназначение.
 12. „Даряващо предприятие”, „Донор” или Даряващ доставчик” е предприятието, от чиято мрежа географксия номер се пренася в друга мрежа.
 13. „Номер” е национално значим номер от предоставения номерационен ресурс на предприятие, предоставен за ползване от предприятието на краен ползвател.
 14. „Приемащо предприятие” или „Приемащ доставчик” е предприятието, в чиято мрежа се пренася географския номер.
 15. „Преносимост на номерата” е процес, който позволява на потребителите на предприятията – доставчици на фиксирана гласова телефонна услуга да запазват номерата си при смяна на предприятието, предоставящо обществена телефонна услуга.
 16. „Пренесен номер” е географски номер, който е бил подложен на пренасяне от една в друга обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа.
 17. „Прозорец на преносимостта” е определен период от време в процеса на пренасяне на Номер от момента на активиране на достъпа на потребителя от предприятието на Приемащата мрежа до момента на актуализиране на базите данни на всички предприятия с номера за направление към приемащата мрежа.
 18. „Системно нарушение” означава нарушение на задължение по тези Общи условия или по индивидуален договор/и, допуснато три или повече пъти в продължение на 1 (една) година.
 19. „Съществено нарушение” означава:
 20. нарушение на което и да е задължение по тези Общи условия или по индивидуален

договор/и, което прави изцяло невъзможно неговото изпълнение.

 1. действие или бездействие, с което сериозно се засягат правата на другата страна.
 2. „Средства за комуникация от разстояние” са адресирани и неадресирани печатни материали, стандартно писмо, реклама в пресата с купон за поръчка, каталог, телефон (със или без участието на човек), радио, телевизия, видеотелефон, видеотекст, компютър, електронна поща, интернет, факс и всяко друго средство извън посочените, което може да се използва за сключване на договор за продажба от разстояние.
 3. „Значително и непрекъснато несъответствие“ между действителните показатели на електронната съобщителна услуга, различна от услуга за достъп до интернет, или междуличностна съобщителна услуга без номер, и показателите, посочени в договора, е налице, ако несъответствието е продължило в рамките на 7 (седем) последователни дни в рамките на един отчетен период в район/и с осигурено покритие на мрежите.
 4. „Често повтарящо се несъответствие“ между действителните показатели на електронната съобщителна услуга, различна от услуга за достъп до интернет, или междуличностна съобщителна услуга без номер, и показателите, посочени в договора, е налице, ако несъответствието е било 3 пъти по 7 (седем) последователни дни в рамките на един отчетен период в район/и с осигурено покритие на мрежите.