УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ОТ ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

 

Това Уведомление за поверителност във връзка с обработване на лични данни от Прайс Интернешънъл ЕООД има за цел да Ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля отделете време, за да прочетете настоящото Уведомление за поверителност внимателно. Искаме да сте наясно как използваме Вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

 

Настоящото Уведомление за поверителност важи за Вашите лични данни, когато посещавате нашата платформа Omnilinx, намираща се на уеб сайт https://omnilinx.com/ (Платформа/та) или използвате нашите услуги, предлагани чрез Платформата, и не важи за други сайтове и/или стоки и услуги, които не притежаваме и не контролираме.

 

КОИ СМЕ НИЕ

Дружеството, което ви предоставя Услуги чрез Платформата, е ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, ЕИК 131194611, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 135, ет. 1.

Лице за контакт по въпроси относно защита на личните данни е: Станислава Александрова Бинева, имейл: dpo@omnilinx.com

 

Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да използвате нашите Услуги трябва да обработваме някои лични данни. Когато регистрирате профил на нашата Платформа и/или използвате нашите Услуги, Вие приемате, че сте прочели и разбрали настоящото Уведомление за поверителност във връзка с обработване на лични данни от ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД.

 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЦЕЛ НА ТЯХНОТО ОБРАБОТВАНЕ

Личните данни са данни, които идентифицират и са свързани с някого като физическо лице.

Събираме определени лични данни с цел предоставяне на нашите Услуги. Обработваме личните данни единствено по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин Вашите лични данни. В отделни случаи споделяме Вашите лични данни с избрани доставчици на услуги, единствено когато е необходимо за предоставянето на нашите Услуги и както е описано изрично по-долу.

 

ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва лични данни, както следва:

КЛИЕНТИ, КОИТО СЕ РЕГИСТРИРАТ В ПЛАТФОРМАТА НИ:

Категории субекти:

Във връзка с предоставяне на нашите Услуги чрез тази Платформа, обработваме лични данни на следните категории субекти:

 • законни представители на Клиенти юридически лица;
 • пълномощници на Клиенти юридически лица;
 • лица за контакт на Клиенти юридически лица.

 

Категории лични данни

ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД обработва следните категории лични данни на лицата, посочени по-горе:

 • Данни за физическа идентичност – имена;
 • Данни за контакт – имейл, телефон;
 • Данни за организацията, която субектът на данни представлява – наименование, уебсайт, брой работни места.

 

Цел на обработването:

ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД ще обработва посочените по-горе данни за поне една от следните цели:

 • регистрация и създаване на Профил в Платформата;
 • сключване на договори за предоставяне на Услуги;
 • идентифициране на законните представители, пълномощниците, лицата за контакт на Клиентите юридически лица;
 • предоставяне на Услугите чрез Платформата съгласно Общи условия и сключени договори;
 • поддържане на комуникация с Клиентите;
 • счетоводно обслужване, включително издаване на фактури и потвърждаване на направено плащане;
 • събиране на вземания;
 • администриране на и защита при предявяване на правни претенции и искове.

 

Основания за обработване

 • изпълнение на преддоговорни и договорни задължения във връзка с предоставянето на нашите Услуги;
 • изпълнение на законови задължения.

 

Срок на обработването

 • В случаите, в които Клиентът има активиран Профил в нашата Платформа, ще обработваме личните му данни, докато съществува неговия профил в нашата Платформа и до 5 (пет) години след неговото изтриване, или след приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове. Данните от счетоводни отчети и документи, свързани с направени плащания, ще се съхраняват в срок до 10 години от възникване на счетоводното събитие.
 • В случаите, в които Клиентът не завърши своята регистрация и не активира своя Профил в нашата Платформа, ще обработваме данните до 5 (пет) години след заявката за регистрация или след приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове.

 

КЛИЕНТИ, КОИТО ЗАЯВЯВАТ ДЕМО НА УСЛУГИТЕ НИ:

Категории субекти:

 • законни представители на Клиенти юридически лица;
 • пълномощници на Клиентите юридически лица;
 • лица за контакт на Клиентите юридически лица.

 

Категории лични данни

ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД обработва следните категории лични данни на лицата, посочени по-горе:

 • Данни за физическа идентичност – имена;
 • Данни за контакт – имейл, телефон;
 • Данни за организацията, която субектът на данни представлява – наименование;

 

Цел на обработването:

ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД ще обработва посочените по-горе данни за поне една от следните цели:

 • идентифициране на законните представители, пълномощниците, лицата за контакт на потенциални Клиент юридически лица;
 • водене на преговори за сключване на договори;
 • представяне на оферти и предложения;
 • провеждане на видеоразговор за представяне на Услугите на ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД;
 • поддържане на комуникация с потенциални Клиенти.

 

Основания за обработване

 • преддоговорни отношения във връзка с предоставянето на нашите Услуги;
 • предоставяне на съгласие

 

Срок на обработването

 • Ще обработваме личните данни до 5 (пет) години след провеждане на демо срещата за представяне на Услугите ни или след приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове.

 

ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

Когато сме получили професионална автобиография и/или други документи от кандидати за работа за отворени работни позиции при нас, публикувани в секцията Кариери на уебсайта ни, ще използваме предоставените от кандидата за работа лични данни (имена, имейл, телефон, вкл. лични данни, посочени в професионалната автобиография), за да разгледаме неговата кандидатура за работа и да го поканим на интервю.

 

Личните данни на кандидати за работа ще бъдат съхранявани за срок до 6 (шест) месеца след тяхното получаване.

 

ЛИЧНИ ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ КОНТАКТНАТА НИ ФОРМА В ПЛАТФОРМАТА:

Когато сме получили запитване от лице чрез контактната ни форма, достъпна на Платформата, ще ползваме предоставените от него име, фамилия, email и други данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.

 

Личните данни, получени чрез контактната форма, ще бъдат съхранявани за срок до 6 (шест) месеца от получаване на съответното запитване.

 

ЛИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦАТА, КОИТО СА СЕ АБОНИРАЛИ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН:

Ще използваме адреса на електронната Ви поща, за да Ви изпращаме актуална информация за нашите Услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете Вашето изрично съгласие да получавате тази информация чрез абониране за нашия бюлетин.

Вашето съгласие е доброволно и няма да Ви откажем нашите Услуги, ако не ни го предоставите. Въпреки това считаме, че ще имате голяма полза от получаването на тази информация, защото тя ще отразява най-новите ни проекти и идеи за подобряване на услугите ни и удовлетвореността на нашите клиенти.

 

Няма да използваме Вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги на трета страна.

 

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време, като се отпишете от нашия бюлетин или адресирате оттеглянето до лицето за контакт по въпроси относно защита на личните данни по всеки удобен за Вас начин.

 

НАЧИН НА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние обработваме и използваме само данни, които Клиентите са ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки Клиент носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме практическа възможност да контролираме дали Клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на данните на физическите лица, представляващи Клиентите-юридически лица.

 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на Услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин. Нашият персонал обработва личните данни съгласно изискванията за законосъобразност, поверителност, етиката и подходящото използване на данните.

 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

За предоставяне на качествени услуги, сме ангажирали доставчици на услуги обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях предоставянето на нашите Услуги няма да е възможно. Използваме само подизпълнители професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на Вашите данни и на които предоставяме само информация, необходима им за изпълнение на възложените им дейности.

 

При предаване на лични данни извън ЕС/ЕИП ние ще предприемем необходимите мерки, за да гарантираме, че предаването е в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. Такива мерки за предаване на лични данни са: (i) предаване на получател в държава, за която Европейската комисия е приела решение относно адекватното ниво на защита на данните; или (ii) предаване на получател, който прилага задължителни фирмени правила в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните; или (iii) предаване на получател, с който са сключени стандартни договорни клаузи, приети или одобрени от Европейската комисия.

 

Всички наши Подобработващи нямат никакво право да използват личната информация, която споделяме с тях, освен това, което е необходимо, за да ни помогнат да направим нашите Услуги възможни. Когато си сътрудничим с трети страни и те обработват личните Ви данни от наше име, ние гарантираме, че Вашите лични данни ще бъдат обработвани със същата сигурност като нас.

 

Списък на подизпълнителите-обработващи, на които можем да предадем Ваши лични данни в хода на предоставяне на Услугите ни:

 

Име

Описание на предоставяната услуга

Държава

Българска телекомуникационна компания ЕАД, Йеттел България ЕАД, А1 България ЕАД, Вимобайл АД, Ен Ти Ейч Медия България ЕООД

За пренос на данни, интернет свързаност и гласови услуги

България

Датикум АД, Телепоинт ООД

За колокация на телекомуникационно оборудване

България

Бул Софтуер Солюшънс ЕООД

За техническа поддръжка

България

CONEXUM INC

За наем на облачен сървър, за клиенти извън България

USA

 

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СПОДЕЛЯМЕ

Не споделяме информация, съдържаща лични данни, с юридически лица, организации и физически лица, освен ако не е в сила едно от следните обстоятелства:

 1. С Ваше съгласие – ще споделяме информация, съдържаща лични данни, с юридически лица, организации и физически лица, когато имаме Вашето съгласие за това;
 2. За извършване на някои услуги с трети страни, обработващи лични данни както е описано по-горе;
 3. Законови изисквания ще споделяме информация, съдържаща лични данни, с други юридически лица, организации или физически лица, ако имаме основание да вярваме, че достъпът, използването, запазването или разкриването на информацията е разумно необходимо и/или задължително за:
 • целите на действащ закон, разпоредба, в хода на съдебно производство или влязло в сила съдебно решение;
 • събиране на дължими суми;
 • прилагане на приложимите Общи условия за ползване, включително разследване на потенциални нарушения;
 • откриване, предотвратяване или справяне по друг начин с измами, технически проблеми или проблеми със сигурността;
 • защита срещу увреждане на нашите права, имущество или безопасност, на нашите клиенти или обществеността, както се изисква или е позволено от закона.

 

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Ние предоставяме Услуги и позволяваме нашата Платформа да бъде използвана само от лица над 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите Услуги.

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната Ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата Ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата Ви като субекти на лични данни:

– имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и да поискате копие от Вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни;

– имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразили срещу обработването; когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на Ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора. Може да Ви бъде отказано да заличим личните Ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

– имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни;

– имате право да поискате да се ограничи обработването на личните Ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси;

– имате право да поискате да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин;

– имате право да направите пред отговорника по защита на данните възражение срещу такова обработване на Вашите лични данни, ако са налице основания за това.

 

Можете да адресирате всички искания до лицето за контакт, посочено по-горе. За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за Вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата Ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността Ви.

 

Моля да имате предвид, че когато исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

 1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 2. да откажем да предприеме действия по искането.

 

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането Ви в рамките на 30 дни от получаване на Вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

 

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата Ви във връзка с личните Ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България – Комисията за защита на личните данни с данни за контакт: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2; kzld@cpdp.bg.

Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата Ви.