Тези Общи условия представляват обвързващ договор между Вас и Omnilinx. Важно е да разбирате своите отговорности и ограниченията на услугите, които избирате да използвате. Нашите услуги са разнообразни и в резултат на това могат да се прилагат допълнителни специфични условия и/или изисквания за услугите или за определени компоненти от тях. Ако случаят е такъв, тези специфични условия и/или изисквания следва да бъдат изпълнени, за да използвате услугите в заявения от Вас обем.

Използвайте услугите на Omnilinx добросъвестно и в законоустановените рамки. Преди да започнете да използвате уебсайта на Omnilinx или нашите услуги, моля, запознайте се и приемете настоящите Общи условия.

С ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ЧАСТ НА УЕБСАЙТА ИЛИ НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НА OMNILINX, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ И ДА СТАНЕТЕ СТРАНА ПО НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. Ако използвате Уебсайта или Услугите от името на вашия работодател или друго юридическо лице, Вие декларирате, че сте упълномощени да приемете настоящите Общи условия от името на вашия работодател или това друго лице.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ,

ПРЕДЛАГАНИ ОТ ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

И ДОСТЪПНИ НА ПЛАТФОРМАТА OMNILINX

от дата: 29.06.2022 г.

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

1.1.       С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, наричано тук Omnilinx, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131194611, със седалище и адрес на управление, гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, телефон: +359 875 344 224, електронна поща: hello@omnilinx.com, наричано по-долу за краткост Omnilinx, с потребителите на Услуги, предоставяни от ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД.

1.2.       Настоящите Общи условия са задължителни за Клиентите, което се удостоверява с приемането на Общите условия при регистрация на Профил в Платформата Omnilinx за абониране на Клиента за безплатен план или съответно с полагането на подписите на Клиентите в Договора за предоставяне на услуги.

1.3.       Настоящите Общи условия представляват договор между Omnilinx и Клиента за предоставяне на Софтуера за ползване. В случай че между Omnilinx и Клиента бъде подписан и договор за ползване на Софтуера, настоящите Общи условия представляват неразделна част от Договора.

1.4.       Общите условия уреждат правата и задълженията на Omnilinx и Клиента. Клиентът заявява, че е запознат с настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента или от името на Клиента представлява електронно волеизявление, че Клиентът е запознат и е съгласен с настоящите Общи условия и същите го обвързват. Всяко действие на Клиента в Софтуера представлява електронно волеизявление, че сключва договор за предоставяне на услуги.

1.5.       Настоящите Общи условия уреждат използването на Услугите от Клиента. Клиентът декларира и се съгласява, че приемането на настоящите Общи условия в писмена форма не се изисква и Клиентът се счита обвързан с Общите условия по силата на сключения между страните Договор за предоставяне на услуги между Omnilinx и Клиента или при регистрация на Профил в Платформата Omnilinx за абониране на Клиента за безплатен план.

1.6.       Клиентът се счита за уведомен и се обвързва с настоящите Общи условия от датата на регистрация на Профил в Платформата Omnilinx или от датата на подписване на договора за предоставяне на услуги.

1.7.       Отношенията между Страните във връзка с ползването на Услугите, включени в безплатния план, се уреждат от настоящите Общи условия, като не е необходимо подписването на отделен договор. По отношение на ползването на Услугите, включени в безплатен план, Клиентът се счита обвързан с настоящите Общи условия с регистрация на Профил в Платформата Omnilinx.

1.8.       Отношенията между Страните във връзка с ползването на Услугите, включени във всички останали планове, предлагани от Omnilinx, се уреждат от Договора за предоставяне на услуги, сключен между Страните, и от тези Общи условия. За неуредените в Договора случаи, се прилагат съответните разпоредби на Общите условия. Те са неразделна част от договора с Клиента и са задължителни за Страните, освен ако не е уговорено изрично друго в Договора.
ДЕФИНИЦИИ

 

2.1.       Omnilinx в настоящите Общи условия означава ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, наричано тук Omnilinx, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131194611, със седалище и адрес на управление, гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, адрес за кореспонденция: София, 1784, ул. Магнаурска школа 11, ет. 3, офис 304, телефон: +359 875 344 224, електронна поща: hello@omnilinx.com.

2.2.       Договор означава Договорът за предоставяне на услугите, включени в абонаментен план на Omnilinx, подписан между Omnilinx и Клиента, ведно с всички приложения, допълнителни споразумения, допълнения и изменения към него.

2.3.       Клиент на Услугите по смисъла на настоящите Общи условия означава юридическо лице, използващо услугите, предоставяни от Omnilinx, което е регистрирало свой Профил в Платформата за абониране за безплатен план или което е подписало Договор с Omnilinx.

2.4.       Omnilinx марки означава имена, търговски марки, търговски наименования, лога и символи, които Omnilinx използва за популяризиране и идентифициране на Уебсайта, Софтуера, Платформата, Услугите и всички включени и производни продукти и услуги.

2.5.       Услуги означава услугите, свързани с ползването на Софтуера, които са разработени и/или предлагани от Omnilinx и които са включени в съответните абонаментни планове.

2.6.       Абонаментен план означава набор от услуги, свързани с ползването на Софтуера от Клиентите, които са обявени от Omnilinx на Платформата. Всеки набор от услуги, включен в Абонаментен план, с изключение на набора от услуги, включени в безплатен план, може да се ползва от Клиентите след сключване на Договор между Страните и срещу заплащане на съответната цена.

2.7.       Платформа означава интернет платформа за предоставяне право на ползване на Софтуера, достъпна чрез уеб браузър на адрес: https://app.omnilinx.com.

2.8.       Лиценз означава Софтуерен лиценз за ползване на Софтуера, предоставен на Клиента от Omnilinx съгласно тези Общи условия и/или Договор, сключен между Страните.

2.9.       Профил означава профил на Клиента в Платформата, посредством който Клиентът и/или лице, на което Клиентът е предоставил право на достъп, осъществява достъп до Платформата. Клиентът може да има повече от един Профил в Платформата, като всеки Профил се използва от лице, на което Клиентът е предоставил достъп.

2.10.    Страна означава Omnilinx или Клиента.

2.11.    Страни означава Omnilinx и Клиента.

2.12.    Крайни потребители означава клиенти и контрагенти на Клиента.

2.13.    Срок означава срокът, посочен в Договора.

2.14.    Модел на SaaS означава модел на предоставяне ползването на софтуер, при който софтуерът се предоставя за ползване съгласно тези Общи условия и се хоства от Omnilinx. Софтуерът е достъпен от Клиента чрез уеб браузър.

2.15.    Софтуер означава компютърния софтуер, който е разработен и се поддържа от Omnilinx и е визуализиран в Платформата.

2.16.    Уебсайт означава уеб-базиран сайт https://omnilinx.com/.

2.17.    Трети лица означава всички други лица, организации и органи, освен Omnilinx и Клиента.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

3.1.       Клиентът избира параметрите на ползваните Услуги, като се абонира за безплатен план, предлаган от Omnilinx, или като сключи Договор с Omnilinx за избрания от Клиента Абонаментен план. Клиентът има право на достъп и използване на Услугите само до избраната и договорената степен. Клиентът е отговорен за използването на Услугите от страна на всяко лице, което осъществява достъп до Уебсайта, Платформата и Услугите с потребителско име и парола на Клиента.

3.2.       Omnilinx има право да променя Общите условия. При промяна на Общите условия Omnilinx ги публикува на Уебсайта и ги изпраща на електронната поща на Клиента. В случай че Клиентът не възрази в писмена форма срещу приемането на новите Общи условия в 7 (седем) дневен срок от получаването им на електронната поща, същите се считат за приети от него и го обвързват.
ОПИСАНИЕ НА СОФТУЕРА

 

4.1.      Omnilinx предоставя уеб-базирано CRM софтуерно решение, което се предоставя на Клиента като SaaS (Софтуер като услуга) за вътрешни бизнес цели на Клиента. Софтуерът дава възможност на Клиента да обедини и да управлява канали за комуникация, които Клиентът използва за обслужване на Крайни потребители при осъществяване на бизнес дейностите си. Omnilinx единствено предоставя за ползване Софтуера на Клиента и не предоставя каквито и да било други услуги и не носи отговорност за предоставяните от Клиента и/или негови служители услуги на Крайни потребители. Omnilinx не носи отговорност за отношенията на Клиента с Крайните потребители, за качеството на предоставяните от Клиента услуги, както и за комуникацията и нейното съдържание, в т.ч. за съобщенията, разговорите и пр., между Клиента и Крайните потребители. Цялата отговорност за услугите, които предоставя Клиентът, и за комуникацията с Крайните потребители във връзка с тези услуги и нейното съдържание, се носи от Клиента. Всички претенции от страна на Крайни потребители се отправят към Клиента, независимо, че комуникацията между Клиента и Крайните потребители се управлява чрез Софтуера на Omnilinx. Клиентът е задължен да уведоми всички свои Крайни потребители и Трети лица, че сам носи отговорност за комуникацията с Крайни потребители и нейното съдържание във всеки от комуникационните канали, достъпни и използвани от Клиента, независимо, че комуникацията с Крайните потребители се осъществява и управлява чрез Софтуера на Omnilinx. Във всички случаи Клиентите носят изцяло отговорността за комуникацията с Крайните потребители, включително за нейното съдържание, както и за обработката и съхранението на лични данни на Крайни потребители в Софтуера.

4.2.      Omnilinx предоставя на Клиента неизключително непрехвърлимо право да използва Софтуера за собствени вътрешни бизнес цели въз основа на Модел на SaaS за лицензиране и предоставяне на софтуер и за Услугите, включени в съответния Абонаментен план, избран от Клиента, респективно включени в безплатния план, предлаган от Omnilinx.

4.3.      Omnilinx предоставя Услугите, използвайки услуги, системи, продукти и решения, предлагани и доставяни от негови доставчици-партньори. Omnilinx предоставя на Клиента по подходящ начин (чрез линк, чрез указания в Платформата и пр.) информация за актуалните приложими условия и изисквания за използване на услугите, системите, продуктите и решенията, предлагани и доставяни от доставчици-партньори на Omnilinx. Клиентът е длъжен да изпълни и да спазва всички условия и изисквания за използване на услугите, системите, продуктите и решенията на доставчиците-партньори на Omnilinx.

4.4.      В случай че за използването на Услугите или на част от тях са налице изисквания за лицензи, разрешения, уведомления, решения и пр. нормативни изисквания на държавни органи или Трети лица, Клиентът е длъжен да се снабди и да разполага с тях докато ползва Софтуера и Услугите. Клиентът е длъжен да предостави при поискване на Omnilinx съответните актове, документи и доказателства за притежаването на изискуемите лицензи, разрешения, уведомления, решения и пр.

 

 

ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ

 

5.1.      За да получи достъп до Софтуера и до Услугите, включени в избрания от Клиента Абонаментен план, респективно в безплатния план, Клиентът трябва да има създаден Профил в Платформата. Клиентът не може да използва Софтуера и Услугите без да има създаден Профил.

5.2.      Регистрацията на Профил на Клиента в Платформата за безплатния план на Omnilinx се извършва чрез въвеждане на данни за Клиента във формуляра за регистрация за безплатен план на Платформата, включително име и фамилия, телефонен номер, валиден имейл адрес, уебсайт на Клиента, брой служители на Клиента, които обслужват Крайни потребители, както и други изискуеми данни съгласно формуляра за регистрация на Платформата, които ще бъдат запаметени в системата на Omnilinx. Преди да изпрати формуляра за регистрация на Профил за безплатния план, Клиентът следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с настоящите Общи условия и с Уведомлението за поверителност на Omnilinx.

5.3.      С изпращане на формуляра за регистрацията на Профил за безплатния план и поставяне на отметка на обозначеното за това място, че е съгласен с Общите условия, се счита, че Клиентът е приел настоящите Общи условия. С изпращане на формуляра за регистрацията, лицето, което е попълнило формуляра, декларира и гарантира, че не е недееспособно, както и че използва валидни лични данни за самоличност при регистрацията.

5.4.      Omnilinx създава Профил за безплатния план на Клиента, като изпраща на Клиента линк на имейл адреса му, за да създаде парола за достъп до своя Профил. Клиентът следва да въведе своята парола за достъп и да я потвърди. От момента, в който Клиентът потвърди паролата си за достъп и получи потвърждение, че паролата му е създадена, се счита за сключен договорът между Страните за ползване на Софтуера и Услугите, включени в безплатния план.

5.5.      Създаването на Профил на Клиента в Платформата за ползване на Услугите, включени в някой от Абонаментните планове, се извършва от Omnilinx след сключване на Договор между Страните, в който са определени параметрите на предоставяните Услуги. Клиентът предоставя всички необходими данни и информация на Omnilinx за създаването на Профила. Omnilinx не създава Профил на Клиента, докато не получи всички данни и информация, необходими за предоставяне правото на ползване на Софтуера и Услугите, за издаване и обработка на плащанията, за отчетност и пр.

5.6.      Както при попълване на формуляра за регистрация, така и при подписване на Договора и предоставяне на необходимите данни и информация на Omnilinx за създаване на Профил на Клиента, Клиентът се задължава да предостави верни, точни и актуални данни. Всяко лице, предоставящо данни и информация във връзка със създаването на Профил в Платформата, носи отговорност за невярно и/или непълно попълване на данни и информация. Omnilinx не носи отговорност, ако Клиент или Трето лице е попълнило неверни и/или грешни данни към момента на попълване на формуляра за регистрация, респективно при подписване на Договора, или на по-късен етап, включително във всички случаи, когато Omnilinx не може да предостави достъп до Софтуера и/или която и да е от заявените Услуги, в резултат на грешни данни или друга непълна или невярна информация за Клиента.

5.7.      Клиентът носи отговорност за всички действия, извършвани чрез или произтичащи в резултат от използването на неговия Профил. Клиентът се задължава да не предоставя данни за достъп до Профила му на лица, които не желае да извършват действия от негово име и за негова сметка. Ако Клиентът ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да извършва действия от негово име и за негова сметка. В този случай Клиентът отговаря за действията на това лице като за свои.

5.8.      Клиентът се задължава незабавно да уведоми Omnilinx при всяка промяна в данните, които е предоставил на Omnilinx за първоначално създаване на Профил или на по-късен етап. В противен случай Omnilinx не носи отговорност за предоставяне на Софтуера за ползване и на Услугите при използване на непълни или неточни данни или каквито и да е други действия.

5.9.      Във всички случаи Клиентът носи отговорност за плащането на всички заявени Услуги по Абонаментния план, избран от Клиента в Договора, както и за всякакви допълнителни разходи, вреди и пропуснати ползи, понесени от Omnilinx или Трети лица в резултат на неправилно въведена информация от Клиента или липса на последващо уведомление съгласно чл. 5.8. по-горе.

5.10.   Omnilinx има право да откаже достъп до Софтуера и Услугите при съмнения, че Клиентът не е предоставил и/или попълнил данни за себе си и/или не отговаря на условията за предоставяне на Услуги.

5.11.   Клиентът е длъжен да се снабди, да поддържа и да разполага със съответните лицензи, разрешения, уведомления, решения и пр., както и да отговаря на и да изпълнява съответните условия изисквания, ако такива са налице и същите са необходими за ползването на Услугите или част от тях, включително когато такива изисквания бъдат въведени след създаването на Профил на Клиента в Платформата.

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА OMNILINX

 

6.1.       Omnilinx се задължава да конфигурира Софтуера за Услугите след предоставяне на цялата необходима за конфигурацията информация от Клиента. Сроковете за конфигуриране на Софтуера за Услугите, съответно за част от тях, се посочват на Платформата в случай че Клиентът е регистрирал Профил за безплатния план, или в Договора между Страните. Omnilinx не носи отговорност при забава на изпълнението по предоставяне на Услугите, ако тя е вследствие на забава от страна на Клиента или Трето лице при предоставяне на достъп, съдействие или необходима на Omnilinx информация. Всички срокове за изпълнение, посочени на Платформата, договорени в Договора или приложенията към него се спират и Omnilinx не се счита в забава до момента, в който Клиентът предостави на Omnilinx цялата необходима информация, данни, материали, достъп и съдействие за изпълнение на задълженията му.

6.2.       Omnilinx има право да получи своевременно възнаграждение за предоставяните от него Услуги, уговорено в Договора съобразно избрания от Клиента Абонаментен план.

6.3.       Omnilinx има право да ограничи или прекрати временно и постоянно ползването на Услугите, при всеки един от следните случаи, които се считат за нарушение на Договора и Общите условия:

 1. ако установи, че Клиентът ги използва недобросъвестно, в нарушение на действащите на територията на Република България и Европейския съюз нормативни изисквания или други разпоредби на Договора и/или Общите условия и/или в нарушение на условия и изисквания за ползване на Услугите на доставчици;
 2. при неизпълнение на условията по тези Общи условия и/или Договора от страна на Клиента;
 3. при действия от страна на Клиента, увреждащи интересите на Omnilinx и/или негов партньор и/или тези на друг Клиент;
 4. при действия, възпрепятстващи за нормалната употреба на Услугите и/или свързани с тях измами и/или злоупотреби;
 5. при нарушаване на закона и/или правата на Трети лица от страна на Клиента или на лица, на които Клиентът е предоставил достъп до Услугите.

6.4.       Omnilinx има право да извършва промени и/или актуализации на Софтуера и Услугите (като инфраструктура, сигурност, технически конфигурации, приложения и други) докато Клиентът ползва Софтуера и Услугите, съответно по време на Срока на Договора с Клиента, както и в поддържаната и развивана от него CLOUD инфраструктура.

6.5.       С оглед повишаване качеството на Услугите, извършване на профилактика, обновяване, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Omnilinx има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите, като не дължи обезщетение за времето през което Клиентът не използва Услугите.

6.6.       Omnilinx ще уведомява Клиента относно предстоящи профилактики и ремонти на локалната си мрежа или друго оборудване, както и за други обстоятелства свързани със спирането или преустановяването на Услугите. В посочените случаи Omnilinx e задължен своевременно да възстанови предоставянето на Услугите след отпадане на обстоятелството, което е причина за спирането, съответно преустановяването.

6.7.       Omnilinx уведомява Клиента за планирани профилактики до 24 (двадесет и четири) часа преди началото на профилактиката.

6.8.       Клиентът декларира, че е запознат с факта, че предоставянето на Услугите може да бъде спряно или ограничено за определен период от време, в това число поради технически причини, поради законови изисквания, поради разпореждане на административен орган или съд, поради изисквания на доставчици, чието участие допринася за функционирането на инфраструктурата за предоставяне на Услугите. В тези случаи Omnilinx уведомява Клиента до 24 (двадесет и четири) часа преди спирането или ограничаването на Услугите.

6.9.       Omnilinx създава Профил с имейл адрес и парола за достъп на Клиента, с който има сключен Договор. Клиентът има възможност да променя предоставената парола.

6.10.    Omnilinx предоставя техническа поддръжка съгласно условията за предоставяне на техническа поддръжка, описани в тези Общи условия.

6.11.    Omnilinx предоставя обучение на служители на Клиента, ако такова е заявено и спрямо условията, договорени между Страните в писмена форма.

6.12.    В случай на постъпване на оплакване от Трето лице за използване на Услугите в нарушение на законови разпоредби от страна на Клиента или всяко лице, на което Клиентът е предоставил достъп до Услугите, правилата на морала или разпоредбите на сключения Договор и/или на тези Общи условия, Страните се съгласяват и Клиентът потвърждава, че Omnilinx има право временно да ограничи предоставянето на Услугите или достъпа до информацията на Клиента до изясняване на случая, без да дължи уведомление или обезщетение на Клиента.

6.13.    Omnilinx има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да преустанови правото за използване на Услугите, гаранциите и техническата поддръжка и/или да прекрати едностранно Договора, в случай че установи, че предоставяните Услуги се използват в нарушение на условията на Договора, Общите условия, приложимото законодателство, условията и изискванията на доставчици, общоприетите нравствени и етични норми. В тези случаи Omnilinx не дължи връщане на получени възнаграждения /изцяло или частично/.

6.14.    Omnilinx има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да преустанови правото за използване на Услугите, в случай че Клиентът не предостави информация, лицензи, разрешения и/или всякакви други актове и документи, които са необходими за ползването на Услугите от Клиента.

6.15.    Omnilinx не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, достъп до интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи и/или изисквания на доставчици на услуги.

6.16.    Omnilinx не носи отговорност за вреди, които Клиентът или лице, на което Клиентът е предоставил достъп до Услугите, са причинили на Трети лица, включително във връзка с ползването на Услугите, и Клиентът се задължава да обезщети Omnilinx в пълен размер за обезщетения платени от Omnilinx на Трети лица, за вреди, причинени от Клиента, включително вреди, произтичащи от ползването на Услугите от Клиента или всяко лице, на което Клиентът е предоставил достъп до Услугите.

6.17.    Omnilinx не носи отговорност в случаи на предоставяне на достъп до информация на Трети лица, загуба или промяна на данни или параметри на Услугите, ако са настъпили вследствие на достъп, предоставен от Клиента на Трето лице до Профила на Клиента или до Услугите, включително при споделяне с Трети лица на потребителски имена/имейл адреси и/или пароли за достъп до Профила на Клиента.

6.18.    Omnilinx не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугите, настъпили вследствие на фалшива легитимация на Трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиентът.

6.19.    Omnilinx се задължава да не предоставя на трети лица данни и информация на Клиента, които се съхраняват на устройства на Omnilinx при работа със Софтуера и Услугите, предоставяни от Omnilinx.

6.20.    При използване на Услугите на Omnilinx, връзката между Клиента и Omnilinx е криптирана посредством TLS/SSL протоколи.

6.21.    Omnilinx не носи отговорност при забава на изпълнението на задълженията и ангажиментите си, ако тя е вследствие на забава от страна на Клиента или Трето лице.

6.22.    Работата, която не е изрично включена в Услугите и отговорностите на Omnilinx в Договора или в тези Общи условия, включително професионални консултации, ще бъде допълнително договорена между Клиента и Omnilinx и подлежи на допълнително заплащане от Клиента.
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

 

Техническата поддръжка, предоставяна от Omnilinx на Клиента, се извършва при следните условия:

 

ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИ ОТ OMNILINX ЗА ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ:

 

7.1.       При проблеми тип Критичен заявки се приемат 24/7 на телефон +359 (87) 5 344 255. При проблеми тип Нисък, Среден и Висок заявки се приемат в работни дни от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа (не се включват официални празници) на имейл: support@omnilinx.com и телефон: +359 (87) 5 344 255.

7.2.       При получаване на заявка за проблем Отделът за обслужване на Клиенти на Omnilinx записва следната информация:

 1. Точно време за получаване на заявката;
 2. Име на представителя на клиента;
 3. Естество на проблема.

СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМ:

 

 

Критичен

Висок

Среден

Нисък

Време за реакция

1 час

8 часа

3 дни

5 дни

Време за възстановяване на работа на системата (временно решение)

8 часа

3 дни

7 дни

16 дни

Финално решение

7 дни

14 дни

21 дни

40 дни

7.3.       Извън работното време часовете за възстановяване на услугата не се отчитат във времето за реакция (с изключение на проблеми тип Критичен), време за временно и финално решение. Времето за реакция се отчита от момента на постъпване на пълно и точно описание на проблема от страна на Клиента в писмен вид на имейл адрес: support@omnilinx.com

7.4.       Телефонни обаждания и имейли могат да се инициират само от оторизирани лица, предварително описани в Договора.

7.5.       Всички технически проблеми трябва да минават през следния процес:

 1. Възникнал технически проблем или логическо несъответствие;
 2. Ескалация към ръководител на проекта от страна на Клиента за верификация на функционалности;
 3. Ескалация към технически отдел поддържащ инфраструктура и сървъри на Клиента, включително ескалация към телеком оператор, предоставящ услуги на Клиента;
 4. Ескалация към технически отдел, поддържащ CRM на Клиента;
 5. Технически отдел на Клиента ескалира към Omnilinx Help Desk, имейл: support@omnilinx.com и телефон: +359 (87) 5 344  255.

7.6.       Приоритет на проблемите:

Нива на приоритет

Описание на класификацията

Критичен

Критична оперативна ситуация, която причинява сериозни и постоянни ограничения на услугата, които не могат да бъдат отстранени от персонала на Клиента и които водят до общо/пълно прекъсване на услугата.

Висок

Ситуация с висок приоритет, която причинява сериозни и временно недопустими ограничения за услугите, които не могат да бъдат отстранени от персонала на Клиента, като например:

●      Частично прекъсване на услугата или под-услугата със значителни ограничения за крайните потребители (например време за реакция и т.н.)

●      Значителни ограничения за управлението на услугата

●      Невъзстановима загуба на записи или информация за достъп

●      Основна повреда на данните.

●      Съобщения за уязвимост от трета страна.

Среден

Ситуации със среден приоритет са такива, които могат да доведат до извънредни ситуации или нарушения, които изискват намесата на Доставчика. Примери за ситуации със среден приоритет са:

●      Загуба на трафик или статистическа информация

●      Загуба на резервираност

●      Нарушение, причинено от Доставчика и / или от Услугите на Доставчика и засягащо съществено услугата за управление на мрежата

●      Голямо рестартиране / с презареждане на услугата

●      Няколко малки рестартирания в рамките на 1 час на услугата

●      Основни алармени неизправности

●      Повреда на данни

Нисък

Проблеми с нисък приоритет са тези, които имат незначителен ефект върху функционалността на Услугата. Примери за ситуации с нисък приоритет са:

●      Незначителни смущения, които не засягат трафика и не причиняват загуба на услуга.

●      Минимална повреда на данни (не предизвикващи незабавни проблеми).

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА


8.1.       Клиентът има право да използва Услугите съгласно тези Общи условия, сключения Договор и указанията на Платформата, като има право да управлява Услугите единствено чрез предоставения от Omnilinx потребителски акаунт и легитимирайки се с имейл адрес и парола.

8.2.       Клиентът има право на отдалечен достъп единствено до обособеното за него пространство на сървъра на Omnilinx.

8.3.       Клиентът има право да достъпва уеб-интерфейс за дистанционно използване на Услугите от място в държавата, в която е регистриран, освен ако не е договорено друго.

8.4.       Клиентът се задължава да заплаща цената за Услугите, включени в избрания от Клиента Абонаментен план, съгласно условията и сроковете, посочени в Договора.

8.5.       Клиентът има право да използва Услугите само при заплащане на всички дължими суми, спазване на Договора и настоящите Общи условия и ползвайки Услугите добросъвестно по предназначение, за вътрешните си бизнес цели и съгласно установените изисквания, включително нормативно установени, и съгласно приетото в обичайната практика потребление. Всяко ползване на Услугите в противоречие с изискванията на тези Общи условия се счита за неизпълнение на Общите условия.

8.6.       При използването на Услугите Клиентът не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения при ползването им от Крайните потребители и други Клиенти.

8.7.       Клиентът няма право да използва Услугите за създаване на Интернет игри.

8.8.       Когато Услугите включват телефонни услуги, Клиентът се съгласява да не използва Услугите за генериране за нежелани телефонни повиквания. Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяните Услуги, за което Omnilinx уведомява Клиента. При повторно действие Omnilinx има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугите без предупреждение и без да дължи обезщетение.

8.9.       Клиентът няма право да използва Услугата:

 1. за публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които, противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Договора, условията и изискванията на Трети лица – доставчици, на Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават законните права на Крайни потребители, други Клиенти и/или Трети лица;
 2. за публикуване, разпространение или предоставяне на софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти;
 3. за публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали;
 4. за публикуване и/или разпространение на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.;
 5. за злоумишлени телефонни повиквания и/или съобщения.

8.10.    Когато Услугите включват изпращането на съобщения чрез канали като SMS, Viber и пр., Клиентът се задължава да включва в съобщенията информация, която позволява на Крайните потребители да идентифицират Клиента и да свържат с него.

8.11.    Когато Услугите включват изпращането на съобщения чрез канали като SMS, Viber и пр., Клиентът се задължава да не изпраща съобщения, които:

 1. са подвеждащи или измамни;
 2. които противоречат на закона или нарушават правата и свободите на човека (например, които могат да се квалифицират като клевета, дискриминация, нарушаване на неприкосновеността на личния живот, тормоз, непристойност, нарушаване на права на интелектуална собственост или нарушения на поверителността и други подобни), съгласно приложимите български и международни актове, правото на ЕС, правото на страната, от която се намира Клиентът или страната, от която той предлага стоки / услуги;
 3. са обидни и/или противоречат на морала и добрите нрави;
 4. заплашват работата и/или сигурността на която и да е компютърна система, телекомуникационна мрежа или оборудване (включително работата на мобилна слушалка);
 5. предизвикват неприемливо чувство на страх или безпокойство;
 6. се разглеждат като верижно писмо, нежелано съобщение, спам или по друг начин непоискано съобщение (търговско или друго);
 7. се използват за събиране на информация за Крайните потребители без тяхното съгласие.

8.12.    Когато Услугите включват изпращането на съобщения от страна на Клиента чрез канали като SMS, Viber и пр., всяко съобщение, което кани за отговор чрез обаждане на импулсен телефон, следва да включва пълни подробности за таксите за обаждането и всякаква допълнителна информация, изисквана от закона.

8.13.    Когато Услугите включват изпращането на съобщения от страна на Клиента чрез канали като SMS, Viber и пр., Клиентът трябва да предостави на Крайния потребител механизъм за отказ, чрез който Крайният потребител може на всеки етап да уведоми Клиента да не му изпраща допълнителни промоционални или маркетингови съобщения. Такъв механизъм трябва да бъде едновременно лесен за използване и евтин за Крайния потребител (например чрез изпращане на SMS, или чрез обаждане на национален номер, или чрез изпращане на имейл или следване на предоставена хипервръзка). Например Клиентът може да включи в своето съобщение опция за Крайния потребител да изпрати командата СТОП на номер 12345, когато Крайният потребител желае да откаже получаването на съобщения. В случай че Клиентът ще изпрати само едно съобщение до Крайния потребител, което е предварително одобрено от Крайния потребител (еднократно съобщение), Клиентът няма да е длъжен да предостави на Крайния потребител механизъм за отказ. Ако Клиентът желае да изпраща промоционални съобщения до Крайния потребител, то Клиентът е длъжен стриктно да спазва законодателнителните изисквания за това. Клиентът е длъжен да се съобразява с получените от Крайни потребители уведомления за отказ от момента на получаването им, както и да не изпраща допълнителни съобщения до Крайния потребител, освен ако и докато Крайният потребител не поиска или не даде съгласие за получаване на допълнителни съобщения. Клиентът носи пълната отговорност за всякакви жалби, сигнали, искове, претенции, нарушения и пр., свързани с изпращането на съобщения до Крайни потребители.

8.14.    Клиентът се задължава да не използва Услугите за незаконни, неморални и/или неподходящи цели или по начин, който противоречи на законови изисквания, регулаторни изисквания или изисквания на Трети лица – доставчици, мобилни оператори, свързани с ползването на Услугите.

8.15.    Клиентът носи изцяло отговорността за съдържанието на изпращаните от него съобщения посредством използването на Услугите. Клиентът се задължава да не изпраща непоискани съобщения и да не изпраща съзнателно и целенасочено съобщения, класифицирани като СПАМ. Клиентът носи пълната отговорност за всякакви жалби, сигнали, искове, претенции, нарушения и пр., свързани с изпращането на непоискани съобщения и съобщения, класифицирани като СПАМ, до Крайни потребители.

8.16.    Клиентът няма право да прехвърля правата и задълженията си във връзка с ползването на Софтуера и Услугите на Трети лица без предварително писмено съгласие на Omnilinx.

8.17.    Клиентът трябва внимателно да пази всички данни за достъп, пароли и кодове и да ги пази от трети (неоторизирани) страни. Всяко действие от акаунт на Клиента се счита за действие на Клиента.

8.18.    Клиентът трябва да информира Omnilinx без забавяне, ако подозира, че данните за достъп липсват или са компрометирани. Всички данни за достъп, пароли и кодове ще бъдат изпратени на Клиента по електронен път на последния имейл адрес, посочен от Клиента. Клиентът е отговорен пред Omnilinx за всички вреди, произхождащи от злоупотреби и действия чрез неговите акаунти.

8.19.    Клиентът е отговорен за всички действия, направени с неговия aкаунт, независимо дали са направени от него, негови служители или трети страни (включително негови агенти или подизпълнители). Omnilinx не носи отговорност за действия, направени с акаунта на Клиента. Клиентът се задължава да използва Услугите само съгласно тези Общи условия и/или предвиденото в Договора и ще се въздържа от злоупотреби с тях.

8.20.    Клиентът се задължава да уведоми незабавно Omnilinx в случай на неоторизирано използване на неговия Профил или друг пробив в сигурността. Клиентът носи отговорност за всички действия, извършени от неговия Профил (вкл. чрез неговото потребителско име и парола).

8.21.    Клиентът се задължава да осигури всички необходими технически средства за достъп и работа с предоставения му Софтуер и Услуги, както и тяхното управление.

8.22.    Конфигурацията и поддръжката на локалната мрежа на Клиента е негово собствено задължение и по никакъв начин не ангажира Omnilinx.

8.23.    Когато Услугите включват телефонна линия, Клиентът е задължен да конфигурира крайното устройство от своя страна, така че гласовия трафик по наетата линия между Клиентът и Omnilinx да е с най-висок приоритет пред целия останал трафик.

8.24.    Клиентът декларира, че е запознат и е съгласен с това, че Услугите не са устойчиви на грешки и че Omnilinx не гарантира, че Услугите ще работят без грешки и/или непрекъснато, за което Omnilinx не носи отговорност. Услугите се  разпространяват и предоставят от Omnilinx за ползване във вид и състояние такива, каквито са (as is), като Omnilinx не гарантира, че Услугите отговарят на всички нужди и изисквания на Клиента. Клиентът е проверил и се е уверил, че различните функционални възможности на Услугата отговарят на неговите нужди и изисквания, което удостоверява и потвърждава с подписване на Договора. Omnilinx не гарантира, че Клиентът ще постигне определени цели и резултати чрез Софтуера.

8.25.    Клиентът разбира и се съгласява, че намерението на Omnilinx е да предостави Софтуер, който е съвместим с текущите версии на операционни системи и браузъри, на които работи Софтуерът, както е посочено в тези Общи условия, на Платформата, на Уебсайта и/или допълнително посочени от Omnilinx. Въпреки това Omnilinx изключва всякакви гаранции, че Софтуерът е съвместим с всяка операционна система, компютърна платформа или браузър, които Клиентът може да избере да използва, с изключение на тези, изрично препоръчани от Omnilinx. Omnilinx също така не дава гаранция, че Софтуерът, включително всяка негова бъдеща модификация, актуализация, подобрение или нова версия на Софтуера, ще бъде съвместим с новите версии на операционна система, компютърни платформи и браузъри.

8.26.    Клиентът разбира, че Софтуерът не може и няма да бъде използван в случай, че (а) Софтуерът не е правилно използван или конфигуриран поради някакво действие, неизпълнение или ограничение, причинено от Клиента, неговите служители или трети страни; (б) Софтуерът е бил незаконно използван от Клиента, или хардуерът, до който е осъществен достъпът до Софтуера, е неизползваем поради повреда на електрическата система, липса на интернет връзка или друго обстоятелство, което не е под контрола на Omnilinx; или (в) всяко друго лице освен оторизиран представител на Omnilinx променя Софтуера.

8.27.    Всякакви действия за промяна и поддръжка на Софтуера могат да се извършват само от Omnilinx.

8.28.    Промените в Услугите се извършват от Omnilinx, като се поддържа версия-модификация.

8.29.    По време на използването на Софтуера Клиентът се задължава да:

 1. Осигурява лице за контакт със софтуерни знания, необходими за ефективната комуникация с Omnilinx;
 2. Осигурява на Omnilinx всяка друга помощ и съдействие, разумно необходими за успешното конфигуриране и поддръжка на Софтуера, както и достъп и съдействие, необходими за успешното отстраняване на грешки и проблеми, които засягат използването на Софтуера от Клиента. По отношение на проблеми, неизправности и грешки на Софтуера, които засягат ползването на Софтуера от страна на Клиента, в случай че Omnilinx не получи необходимата разумна помощ, информация, достъп и съдействие от Клиента или ако Клиентът, без разрешение от Omnilinx, се е опитал да поправи проблеми, които не се отнасят до данните на Клиента, използвани във връзка със Софтуера, Omnilinx не дължи и няма да може да предостави на Клиента поддръжка на Софтуера и няма да дължи каквито и да е обезщетения, действия или компенсации на Клиента в това отношение;
 3. Предоставя пълна и точна информация на Omnilinx относно проблеми с използването на Софтуера;
 4. Omnilinx не носи отговорност за настройка или поддръжка на Софтуера, които не отговарят на изискванията на Клиента, ако Клиентът не успее да предостави гореспоменатата помощ и съдействие;
 5. Задълженията и услугите за техническа поддръжка на Omnilinx са единствено в полза на Клиента и могат да бъдат изисквани само от Клиента.

8.30.    Клиентът е отговорен за съдържанието, въведено при използване на Софтуера, както и за извършените чрез него дейности. Клиентът се задължава да не използва Софтуера или Услугите по начин, който би нарушил закона или правата на Трети лица.

8.31.    Клиентът се задължава да се съобразява с всички приложими закони, разпоредби, условия и изисквания за използването на Софтуера и Услугите и да обезщетява Omnilinx за всякакви вреди, произтичащи от използването на Услугите от всеки служител или представител на Клиента.

8.32.    Клиентът се задължава да се въздържа от използване или от претенции за каквито и да било права върху регистрирана или нерегистрирана търговска марка или търговско наименование на Omnilinx.

8.33.    Клиентът се задължава:

 1. Да не попълва, сваля, съхранява, разпространява, използва, предава, изпраща или предоставя връзки към информация, данни, текст, файлове, софтуер, снимки, видео или аудио материали, съобщения, както и други материали и съдържание:
 2. които противоречат на закона или нарушават правата и свободите на човека, съгласно приложимите български и международни актове, правото на ЕС, правото на страната, от която се намира Клиентът или страната, от която той предлага стоки / услуги;
 3. които пропагандират дискриминация, расистка или друга антидемократична идеология;
 4. които увреждат репутацията на Трети лица и призовават за насилствена промяна на конституционно установения ред, за извършване на престъпление, за насилие или подбуждане към расова, национална, етническа или религиозна омраза;
 5. нарушават материални или морални права на трети лица, включително авторски права и сродните им права;
 6. които съдържат порнография, сексуално насилие, както и връзки към уебсайтове с такова съдържание;
 7. които съдържат компютърни вируси или друг злонамерен код или софтуер;
 8. заблуждаващи и неверни сайтове за измамни цели и незаконно придобиване на информация.
 9. Да спазва приложимото международно право, правото на ЕС и правото на страната, от която е Клиентът или страната, от която предлага стоките / услугите си, тези Общи условия, инструкциите и указанията на Платформата и/или Уебсайта и всякакви допълнителни инструкции от Omnilinx, както и добрите нрави;
 10. Да не се намесва в правилното функциониране на Софтуера и Услугите, включително, но не само, да не пречи на достъпа на Трети лица, да не извършва неразрешен достъп, да не нарушава или възпрепятства достъпа на други Клиенти и др.;
 11. Да не използва Софтуера за каквато и да е дейност, без да е получил разрешение за тази дейност;
 12. Да уведоми незабавно Omnilinx за всеки известен случай на извършено или установено нарушение при използване на Софтуера и Услугите, включително от служители на Клиента или Трети лица;
 13. Да осигурява за своя сметка необходимата компютърна техника, операционни системи, софтуер и интернет достъп за ползване на Софтуера и Услугите.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОНЕН КАНАЛ SMS

 

9.1.      Услугите могат да включват комуникационно решение (канал), което позволява на Клиентите да изпращат кратки текстови съобщения – SMS, чрез Платформата.

9.2.      Клиентите имат възможност да изпращат масови SMS съобщения до Крайни потребители чрез Платформата при спазване на настоящите Общи условия, всички приложими нормативни изисквания и изискванията на Трети лица – доставчици, мобилни оператори и пр., свързани с осигуряването на мрежи, системи и условия за изпращане на SMS.

9.3.      Omnilinx осигурява свързаност на системите на Клиента и възможност за изпращане на SMS до множество Крайни потребители чрез Платформата.

9.4.      Omnilinx обработва и таксува реализирания от Клиента SMS трафик в съответствие с избрания Абонаментен план и при параметрите, определени в Договора между Страните.

9.5.      Omnilinx осигурява и управлява всички договорни отношения с доставчици и оператори, с цел предоставяне на възможност за използване на SMS комуникационен канал от Клиентите посредством Платформата.

9.6.      Клиентът се задължава да уведомява предварително Omnilinx за увеличаване обема на трафика на SMS, които ще изпраща до Крайни потребители.

9.7.      Клиентът се задължава да спазва всички нормативни изисквания, свързани с изпращането на SMS, включително, но не само изискванията по отношение на непоискани съобщения, съобщения, класифицирани като СПАМ и пр.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОНЕН КАНАЛ EMAIL

 

10.1.   Услугите могат да включват комуникационно решение (канал), което позволява на Клиентите да изпращат съобщения по електронна поща – EMAIL, чрез Платформата.

10.2.   Клиентите имат възможност да изпращат съобщения по електронна поща – EMAIL, до Крайни потребители чрез Платформата, както и да получават съобщения по електронна поща – EMAIL, от Крайни потребители, при спазване на настоящите Общи условия и всички приложими нормативни изисквания.

10.3.   Omnilinx осигурява свързаност на системите на Клиента и възможност за изпращане и получаване на съобщения по електронна поща – EMAIL, чрез Платформата, както и всички други определени в Договора функционалности на комуникационния канал EMAIL, съобразно избрания от Клиента Абонаментен план.

10.4.   Omnilinx обработва и таксува реализирания от Клиента трафик в съответствие с избрания Абонаментен план и при параметрите, определени в Договора между Страните.

10.5.   Клиентът се задължава да уведомява предварително Omnilinx за увеличаване обема на трафика на съобщения по електронна поща – EMAIL, които ще изпраща до Крайни потребители и/или евентуално очаква да получи от Крайни потребители.

10.6.   Клиентът се задължава да спазва всички нормативни изисквания, свързани с изпращането на съобщения по електронна поща – EMAIL, включително, но не само изискванията по отношение на непоискани съобщения, съобщения, класифицирани като СПАМ и пр.

10.7.   Клиентът се задължава да спазва всички нормативни изисквания, тези Общи условия и установените практики и указания на Omnilinx относно съдържанието на изпращаните до Крайни потребители съобщения по електронна поща – EMAIL.

10.8.   Клиентът се задължава да си осигури всички необходими съгласия от Крайните потребители – получатели на съобщения по електронна поща – EMAIL, за изпращане на рекламни и маркетингови съобщения, в т.ч. осигуряване и на възможност за отказ от получаване на съобщения по електронна поща – EMAIL.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОНЕН КАНАЛ VIBER

 

11.1.   Услугите могат да включват комуникационно решение (канал), което позволява на Клиентите да изпращат Viber съобщения, чрез Платформата.

11.2.   Клиентите имат възможност да изпращат Viber съобщения чрез Платформата до Крайни потребители, както и да получават Viber съобщения в Платформата от Крайни потребители, при спазване на настоящите Общи условия, всички приложими нормативни изисквания, както и изискванията на всички Трети лица – доставчици на системи и услуги, свързани с комуникационния канал на Viber.

11.3.   Omnilinx осигурява свързаност на системите на Клиента и възможност за изпращане и получаване на Viber съобщения, чрез Платформата, както и всички други определени в Договора функционалности на комуникационния канал на Viber, съобразно избрания от Клиента Абонаментен план.

11.4.   Omnilinx обработва и таксува реализирания от Клиента трафик в съответствие с избрания Абонаментен план и при параметрите, определени в Договора между Страните.

11.5.   Omnilinx осигурява и управлява всички договорни отношения с доставчици и оператори, с цел предоставяне на възможност за използване на Viber комуникационен канал от Клиентите посредством Платформата.

11.6.   Клиентът се задължава да уведомява предварително Omnilinx за увеличаване обема на трафика на съобщения в платформата Viber, които ще изпраща до Крайни потребители и/или евентуално очаква да получи от Крайни потребители.

11.7.   Клиентът се задължава да спазва всички нормативни изисквания и изискванията на доставчици, свързани с изпращането на съобщения в платформата Viber, включително, но не само изискванията по отношение на непоискани съобщения, съобщения, класифицирани като СПАМ и пр.

11.8.   Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия, включително да подпише всички необходими документи, да приеме всички приложими условия и да даде всички необходими съгласия, за да си създаде и поддържа собствен публичен акаунт в платформата Viber, включително като притежава и въвежда специални кодове за достъп.

11.9.   Клиентът се задължава да приеме, потвърди и спазва Общите условия на платформата Viber, достъпни на https://www.viber.com/en/terms/viber-terms-use/, които могат да бъдат променяни от време на време, и които също се прилагат при ползването на Услугите от Клиента.

11.10.                  Клиентът се задължава да приеме, потвърди и спазва политиката за реклама на платформата Viber, достъпна на https://www.viber.com/en/terms/viber-advertising-policy/,, която може да бъде променяна от време на време, и която също се прилага при ползването на Услугите от Клиента.

11.11.                  Клиентът се задължава да следва всички указания и насоки на Omnilinx за свързване на собствения му Viber акаунт с Профил на Клиента в Платформата.

11.12.                  Клиентът се задължава да спазва всички нормативни изисквания, тези Общи условия, условията за ползване на комуникационния канал Viber, изискванията на всички Трети лица – доставчици на системи и услуги, свързани с комуникационния канал на Viber и установените практики и указания на Omnilinx относно изпращане и получаване на Viber съобщения.

11.13.                  Клиентът се задължава да си осигури всички необходими съгласия от Крайните потребители – получатели на Viber съобщения, за изпращане на рекламни и маркетингови съобщения.

11.14.                  По искане на Omnilinx Клиентът трябва да предостави на Omnilinx потвърждение и доказателства, че е изпълнил всички изисквания за поддържане на Viber акаунт, разполага и се е съгласил със съответните документи и условия и има право на достъп до комуникационния канал Viber.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОНЕН КАНАЛ FACEBOOK MESSENGER

 

12.1.   Услугите могат да включват комуникационно решение (канал), което позволява на Клиентите да изпращат съобщения към Facebook Messenger чрез Платформата в отговор на получени съобщения от Крайни потребители.

12.2.   Клиентите имат възможност да изпращат съобщения към Facebook Messenger чрез Платформата в отговор на получени съобщения от Крайни потребители, при спазване на настоящите Общи условия, всички приложими нормативни изисквания, както и изискванията на всички Трети лица – доставчици на системи и услуги, свързани с комуникационния канал на Facebook Messenger.

12.3.   Omnilinx осигурява свързаност на системите на Клиента и възможност за изпращане съобщения към Facebook Messenger чрез Платформата в отговор на получени съобщения от Крайни потребители, както и всички други определени в Договора функционалности на комуникационния канал на Facebook Messenger, съобразно избрания от Клиента Абонаментен план.

12.4.   Клиентът се задължава да спазва всички нормативни изисквания и изискванията на доставчици, свързани с изпращането на съобщения във Facebook Messenger, включително, но не само изискванията по отношение на непоискани съобщения, съобщения, класифицирани като СПАМ и пр.

12.5.   Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия, включително да подпише всички необходими документи, да приеме всички приложими условия и да даде всички необходими съгласия, за да си създаде и поддържа собствен бизнес профил във Facebook, включително като притежава и въвежда пароли и кодове за достъп.

12.6.   Клиентът се задължава да следва всички указания и насоки на Omnilinx за свързване на бизнес профила му / профил / страница във Facebook с Профил на Клиента в Платформата.

12.7.   Клиентът се задължава да спазва всички нормативни изисквания, тези Общи условия, условията за ползване на Facebook Messenger, изискванията на всички Трети лица – доставчици на системи и услуги, свързани с комуникационния канал на Facebook Messenger и установените практики и указания на Omnilinx относно изпращане на съобщения към Facebook Messenger.

12.8.   Клиентът се задължава да си осигури всички необходими съгласия от Крайните потребители – получатели на съобщения във Facebook Messenger, за изпращане на рекламни и маркетингови съобщения.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОНЕН КАНАЛ WHATSAPP

 

13.1.   Услугите могат да включват комуникационно решение (канал), което позволява на Клиентите да изпращат съобщения към WhatsApp чрез Платформата в отговор на получени съобщения от Крайни потребители.

13.2.   Клиентите имат възможност да изпращат WhatsApp съобщения чрез Платформата, както и да получават WhatsApp съобщения от Крайни потребители, при спазване на настоящите Общи условия, всички приложими нормативни изисквания, както и изискванията на всички Трети лица – доставчици на системи и услуги, свързани с комуникационния канал на WhatsApp.

13.3.   Omnilinx осигурява свързаност на системите на Клиента и възможност за изпращане и получаване на WhatsApp съобщения чрез Платформата, както и всички други определени в Договора функционалности на комуникационния канал на WhatsApp, съобразно избрания от Клиента Абонаментен план.

13.4.   Omnilinx обработва и таксува реализирания от Клиента трафик в съответствие с избрания Абонаментен план и при параметрите, определени в Договора между Страните.

13.5.   Клиентът се задължава да уведомява предварително Omnilinx за увеличаване обема на трафика на WhatsApp съобщения, които ще изпраща до Крайни потребители и/или евентуално очаква да получава от Крайни потребители.

13.6.   Клиентът се задължава да спазва всички нормативни изисквания и изискванията на доставчици, свързани с изпращането на WhatsApp съобщения, включително, но не само изискванията по отношение на непоискани съобщения, съобщения, класифицирани като СПАМ и пр.

13.7.   Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия, включително да подпише всички необходими документи, да приеме всички приложими условия и да даде всички необходими съгласия, за да си създаде и поддържа собствен акаунт в платформата WhatsApp, включително като притежава и въвежда пароли и кодове за достъп.

13.8.   Клиентът се задължава да следва всички указания и насоки на Omnilinx за свързване на собствения му акаунт в WhatsApp с Профил на Клиента в Платформата.

13.9.   Клиентът се задължава да спазва всички нормативни изисквания, тези Общи условия, условията за ползване на платформата WhatsApp, изискванията на всички Трети лица – доставчици на системи и услуги, свързани с комуникационния канал на WhatsApp и установените практики и указания на Omnilinx относно изпращане на WhatsApp съобщения.

13.10.                  Клиентът се задължава да приеме, потвърди и спазва Общите условия на платформата WhatsApp, достъпни на https://www.whatsapp.com/legal/business-solution-terms/, които могат да бъдат променяни от време на време, и които също се прилагат при ползването на Услугите от Клиента.

13.11.                  Клиентът се задължава да си осигури всички необходими съгласия от Крайните потребители – получатели на WhatsApp съобщения, за изпращане на рекламни и маркетингови съобщения.

13.12.                  По искане на Omnilinx Клиентът трябва да предостави на Omnilinx потвърждение и доказателства, че е изпълнил всички изисквания за поддържане на акаунт в платформата WhatsApp, разполага и се е съгласил със съответните документи и условия и има право на достъп до платформата WhatsApp.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА УЕБ ЧАТ

 

14.1.    Когато е предвидено в Договора, Omnilinx предоставя на Клиента услугата Уеб чат, която позволява чат комуникация в реално време с Крайни потребители на уебсайта на Клиента, както и изпращането на автоматизирани съобщения след края на разговора с цел установяване удовлетвореността на Крайните потребители.

14.2.    Комуникацията може да бъде инициирана през уебсайта на Клиента от Краен потребител.

14.3.    Уеб чатът се предоставя на Клиента като част от Софтуера и Услугите и не се предлага като самостоятелна услуга.

14.4.    Конфигурацията на услугата Уеб чат се извършва от Клиента в Платформата.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА УЕБ БАЗИРАНА ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА

 

15.1.    Когато е предвидено в Договора, Omnilinx предоставя на Клиента услугата Уеб базирана телефонна централа, която включва следното, ако друго не е уговорено в Договора или приложенията към Договора:

1)    отдалечен УЕБ достъп до специализиран софтуер, собственост на Доставчика, наречен уеб базирана телефонна централа, който дава възможност за приемане на входящи телефонни повиквания, генериране на статистики;

2)    предоставяне на ресурси на сървър на Omnilinx за функциониране на услугата Уеб базирана телефонна централа;

3)    предоставяне на достъп до потребителски панел за работа и конфигурация на услугата Уеб базирана телефонна централа.

15.2.    Срокът на Договора започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация на услугата Уеб базирана телефонна централа, чрез подписване на Протокол от двете страни.

15.3.    Omnilinx предоставя, а Клиентът използва услугата Уеб базирана телефонна централа, съгласно параметрите на съответния избран от Клиента абонаментен план, описани в договора и приложенията към Договора.

15.4.    За да използва услугата Уеб базирана телефонна централа, Клиентът следва да предостави собствен/и номер/а и телекомуникационна свързаност или да използва предоставен/и от Omnilinx номер/а за приемане на обаждания наречени Потребителски номер и съществуваща телекомуникационна свързаност на Omnilinx.

15.5.    Клиентът следва да предостави списък с негови фирмени номера, към които да се извърши пренасочване от Потребителски номер/а към фирмените номера.

15.6.    Услугата Уеб базирана телефонна централа предоставя пренасочване на обаждания от Потребителски номер/а към фирмени номера.

15.7.    Omnilinx се задължава да конфигурира софтуера за услугата Уеб базирана телефонна централа в срок, посочен в Договора, но във всички случаи не по-рано от 10 работни дни след предоставяне на цялата необходима за конфигурацията информация от Клиента. Omnilinx не носи отговорност при забава на изпълнението на ангажиментите си, ако тя е вследствие на забава от страна на клиента или трета страна.

15.8.    Клиентът има право да използва услугата Уеб базирана телефонна централа само добросъвестно и по предназначение, а именно за обслужване на входящи обаждания към Потребителски номер/а на Клиента и извършване на изходящи разговори.

15.9.    Клиентът е задължен да конфигурира крайното устройство от своя страна, така че гласовия трафик по наетата линия между Клиента и Omnilinx да е с най-висок приоритет пред всичкия останал трафик.

 

ХАРДУЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЮТРИ ИЛИ ЛАПТОПИ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

 

При ползване на Услугите, Клиентът следва да изпълни следните минимални изисквания за съответните Услуги, които ползва, като при неосигуряването им от страна на Клиента Omnilinx не носи отговорност за неизпълнение на Услугите:

 

МИНИМАЛНИ ХАРДУЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЮТРИ ИЛИ ЛАПТОПИ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

 

 1. Процесор: Intel Core i3-4570 (без U) CPU 3.2GHz
 2. Памет: 8GB RAM
 3. Твърд диск: 128GB или по-голям HDD или SSD (SSD е предпочитан заради по-добра продуктивност/ работоспособност)
 4. Инсталиран Windows минимум версия 10 или Linux
 5. Последна версия на браузър Chrome или Microsoft Edge
 6. Професионални USB слушалки с микрофон (за едно или две уши)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ И IP АДРЕС:

 1. Гарантиран (непрекъсващ) интернет
 2. Статичен IP адрес
 3. 80Kbit (Kbps) / едновременна линия през IP телефон (signaling + voice traffic)
 4. 145Kbit (Kbps) = 80 (signaling + voice traffic) + 65 (web interface traffic) / едновременна линия през уеб телефон

 

 

>ПАРАМЕТРИ НА НАЕТА ЛИНИЯ И ТЕЛЕФОНИЯ

 

Когато Клиентът ползва Услуги, при които се изисква наета линия, са валидни следните условия, без осигуряването на които от страна на Клиента, Omnilinx не носи отговорност за неизпълнение на Услугите:

17.1.    Наетата линия и телефония за предоставяне на Услугите се осигурява от и за сметка на Клиента.

17.2.    Услугата се базира на сигнален протокол SIP (Session Initiation Protocol) RFC 3261 RFC 2543. Omnilinx изпраща към абоната сигнално само SIP съобщения. Сигнални съобщения, изпращани от Клиента, базирани на протоколи различни от SIP, няма да бъдат обслужвани.

17.3.    Клиентът се задължава да конфигурира в кодек листата на своята учрежденска централа само гласов кодек G.711a (за входящи и изходящи разговори). Packetization периода за кодек G711а е 20 милисекунди. В случай, че това не е изпълнено, Omnilinx не гарантира успешното провеждане на разговори и тяхното качество.

17.4.    Централа на Клиента във входяща посока следва да поддържа SIP 183 Ringing with SDP сигнално съобщение.

17.5.    При извършване на изходящи повиквания от Клиент на абоната, пълният набран номер да се указва в първоначалното Invite сигнално SIP съобщение.

17.6.    Локалните разговори на Клиента се обслужват от клиентският SIP IP PBX.

17.7.    Не се обслужват изходящи повиквания, реализирани с избиране по IP адрес.

17.8.    Omnilinx приема SIP сигнални съобщения на UDP порт 5060.

17.9.    UDP портовете за RTP пакетите е необходимо да са на порт по-голям от 1024.

17.10. Портове за достъп до уеб интерфейси UDP/TCP порт 443.

17.11. Изисквания за наета линия между Omnilinx и Клиента:

o   Минимален капацитет 100 Mbit

o   Максимални двупосочни закъснения 20ms

o   Оторизация на повиквания:

–       IP адрес

–       А номер (повикващ номер).
ОТГОВОРНОСТ

 

18.1.    Omnilinx носи отговорност само за виновно поведение или груба небрежност. Omnilinx не носи отговорност за пропуснати ползи, нереализирани печалби, изгубени лихви, непреки загуби, неимуществени щети или за щети, произтичащи от искове на трети страни, или за изгубени или променени данни. Omnilinx не поема задължение за съдържанието на прехвърляни данни. Клиентът носи отговорност за съдържанието на частни и бизнес страници, които е включил, съхранените данни, изпратените и получените съобщения и данните, пуснати в обръщение, и следователно действа като администратор на лични данни в рамките на значението на българския Закон за защита на личните данни по отношение на обработката на лични данни.

18.2.    Ако Услугите бъдат спрени изцяло или частично, поради нарушение на тези Общи условия от страна на Клиента или на лице, на което Клиентът е предоставил достъп до Услугите, Omnilinx не носи отговорност. Omnilinx си запазва правото да забранява прехвърлянето на данни или услуги, ако противоречат на закона, международни конвенции или общото благоприличие, въпреки това няма задължение да прави това. Клиентът носи отговорност за искове и претенции, произтичащи от ползването на Услугите на Omnilinx от страна на Клиента или от трети страни, на които е предоставил достъп до Услугите.

18.3.    Omnilinx не носи отговорност и не дава гаранция, че Софтуерът, който доставя, изпълнява изискванията на Клиента, работи в съответствие с другите програми и системи на Клиента или че всички дефекти на Софтуера могат да бъдат отстранени.

18.4.    При настройването на защитни системи или решения за сигурност (например антивирусни продукти), Omnilinx ще се съобрази със състоянието на техниката, но не гарантира нейната абсолютна сигурност и не поема никаква отговорност в това отношение. По същия начин, Omnilinx не носи отговорност за каквито и да било вреди, произтичащи от заобикаляне или изключване на внедрените при Клиента защитни системи или решения за сигурност.

18.5.    Във всеки случай размерът на вредите на Клиента се ограничава до общия размер на таксите, платени за абонаментни такси за текущата година.

18.6.    Omnilinx не носи отговорност за косвени вреди на Клиента, пропуснати ползи, загубени данни, прекъсване на дейността, загуба на бизнес репутация. Omnilinx не носи отговорност за каквито и да било вреди, резултат от действия или бездействия на трети лица, които не са под контрола на Omnilinx.

18.7.    За избягване на всякакво съмнение Страните се съгласяват, че Omnilinx не носи отговорност за:

 1. Унищожаване или загуба на данни, притежавани от Клиента, по причини извън контрола на Omnilinx;
 2. Невъзможност на Клиента да използва Услугите, поради причини извън контрола на Omnilinx;
 3. Искове, предявени от трети лица срещу Клиента във връзка с използването на Услугите;
 4. Загуба на данни, вреди или пропуснати ползи, дължащи се на ненавременно плащане или неизпълнение на задължения от страна на Клиента;
 5. Ако Клиентът не може да получи достъп до Услугите, поради проблеми извън контрола на Omnilinx (хардуерен проблем, софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност, проблем, свързан с доставчик, промени в регулации и изисквания и др.).

18.8.    Omnilinx не носи отговорност и не е длъжен да следи информацията, която Клиентът съхранява, или да проверява дали тя е в съответствие с действащото законодателство, дали отговаря на изисквания на доставчици, дали нарушава права на трети лица или разпоредбите на тези Общи условия.

18.9.    Omnilinx не носи отговорност за съхранявана, разпространявана, използвана, предавана информация, данни, текст, файлове, софтуер, фотоматериали, видеоматериали, аудио материали, съобщения, линкове, записи, препратки и всякакви други материали и съдържание, съхранявани от Клиент или някой от неговите служители, както и за дейността на Клиента или някой от неговите служители, извършвана със Услугите.

18.10. Omnilinx не носи отговорност за каквито и да било вреди или пропуснати ползи от страна на Клиента вследствие на прекратяване, спиране, изменение или ограничаване на Услугите, както и за отстраняване или загуба на материали или съдържание в случаи, когато Клиентът не е изпълнил задълженията си.

18.11.    Omnilinx не носи отговорност за непредоставяне на Услуги в случай на неплащане на суми, дължими от Клиента, в случай на неспазване на указанията и технологичните изисквания за използване на Софтуера, в случай на неправилно боравене с Услугите, както и в резултат на тестове, извършени от Omnilinx за проверка на Софтуера и Услугите, връзките, мрежите и др., както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на Софтуера и Услугите.

18.12.    Клиентът е длъжен да защитава и обезщетява Omnilinx от и срещу всякакви претенции, искове, задължения, загуби, глоби, имуществени санкции, вреди и разходи, произтичащи от: (а) действия или бездействия на Клиента или неговите служители или трети лица от името на Клиента във връзка с ползването на Софтуера и Услугите; (б) всяко твърдение, че Софтуерът нарушава авторски права, търговски марки или други права на собственост на трета страна до степента, в която такова нарушение произтича от промени в Софтуера и Услугите от страна на Клиента или трета страна, на която Клиентът е дал достъп до Софтуера и Услугите.

18.13.    Omnilinx не носи никаква отговорност за съдържанието на каквито и да било разговори, съобщения, текстове, записи, данни, информация, изображения, аудио записи, видео записи и пр., изпратени или предадени посредством или с помощта на Услугите и пълната отговорност за тяхното съдържание е на Клиента. Клиентът е длъжен да спазва цялото приложимо законодателство, изисквания и разпоредби, приложими в юрисдикцията, в която Клиентът осъществява своите бизнес дейности, както и в юрисдикцията на всички лица, с които Клиентът общува директно, когато ползва Услугите. С ползването на Услугите Клиентът се съгласява да бъде обвързан с всички приложими регулации, изисквания, условия и ограничения за ползването на Услугите или част от тях.

18.14.    Услугите, предоставяни от Omnilinx, не включват спешни повиквания и/или достъп до спешни услуги, като например текстови съобщения до спешни номера 112/911 или други номера за спешни повиквания. Omnilinx не носи отговорност за вреди, искове, разходи или каквито и да било претенции на Клиенти и/или Крайни потребители във връзка с използването на Услугите с цел осъществяване на спешни повиквания, респективно във връзка с невъзможността за осъществяване на спешни повиквания. Клиентът е длъжен да защитава и обезщетява Omnilinx от и срещу всякакви претенции, искове, задължения, загуби, глоби, имуществени санкции, вреди и разходи, свързани с невъзможността за осъществяване на спешни повиквания, в т.ч. и текстови съобщения, посредством Услугите.
АВТОРСКИ ПРАВА

19.1.    Независимо от предоставянето на Услугата, Omnilinx запазва всичките си права върху софтуерните продукти, разработени от него. Всички права на интелектуална собственост върху Софтуера на предоставяната Услуга са обект на закрила по Закона за авторските и сродните му права, а нерегламентираното им ползване от страна на Клиента представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

19.2.    Изключителен собственик на Софтуера и на правото за предлагане и правото за използване на Софтуера и Услугата e Omnilinx.

19.3.    Omnilinx притежава Софтуера, функционалността, моделите на работа и всички права на интелектуална собственост, които са включени в него.

19.4.    Omnilinx запазва всички права за използване на Софтуера и може да предоставя тези права на трети лица по собствена воля и по своя преценка без ограничение.

19.5.    Клиентът признава и се съгласява, че Omnilinx притежава право за използване и подлицензиране на всички съществуващи и бъдещи инструменти, процедури, подпрограми и друг софтуер, данни, материали и технологии, които Omnilinx е включил или може да включи в Софтуера.

19.6.    Omnilinx притежава всички права за интелектуална собственост на Уебсайта, неговия домейн, неговото съдържание, изходния код и всички други елементи.

19.7.    Потребителското съдържание, данните, които Клиентът въвежда или използва във връзка със Софтуера, са собственост на Клиента.

19.8.    За Срока на Договора, респективно докато даден Клиент е абониран за безплатния план, Omnilinx предоставя на Клиента неизключително непрехвърлимо право да използва Софтуера за собствени вътрешни бизнес цели въз основа на модел на SaaS за предоставяне ползването на Софтуера.

19.9.    Клиентът има право да използва Софтуера, докато Клиентът заплаща абонаментни такси, респективно докато даденият Клиент е абониран за безплатния план, или до прекратяването на Услугата от Omnilinx, съгласно тези Общи условия.

19.10.    Софтуерът се предоставя за ползване, а не се продава на Клиента. Клиентът се съгласява, че Omnilinx запазва пълното право, право на собственост и други права върху Софтуера и всички свързани с него права на интелектуална собственост (включително, без ограничение, всички авторски права), свързани с който и да е елемент от Софтуера. Никакво право на собственост върху Софтуера или каквито и да било права на собственост, свързани със Софтуера, не се прехвърлят по силата на Договора или тези Общи условия.

19.11.    Клиентът няма право:

 1. Да използва Софтуера по какъвто и да е друг начин, освен изрично посочен в Договора, настоящите Общи условия и/или на Уебсайта;
 2. Да копира и инсталира Софтуера в собствената му компютърна мрежа или на друг хардуер;
 3. Да продава, препродава или лицензира Софтуера или части от него, освен ако не е уговорено друго между Страните в писмена форма;
 4. Да копира и качва Софтуера, предоставен за ползване във връзка с осъществяването на Услугите на други сървъри или места с цел по-нататъшното му възпроизвеждане или разпространение;
 5. Да възпроизвежда, разпространява, предава или публикува функционалността на Софтуера, специфичната информация, моделите на процесите и друга ценна информация, във всякаква форма или формат или начин, включително чрез публикуване в интернет;
 6. Да разкрива на трети лица или да използва по какъвто и да е друг начин, освен посочените тук, Софтуера, неговите части, компоненти и принципи на функционалност;
 7. Да възпроизвежда, копира и включва информация / изходен код от Софтуера в други софтуерни продукти или софтуер;
 8. Да предлага Софтуера като част от продукт или услуга за търговска употреба или цел, със или без възнаграждение, освен ако не е уговорено друго между страните в писмена форма;
 9. Да изисква доставка, инсталиране или използване на Софтуера в помещенията на Клиента.

19.12.       Лицензът е неизключителен и Omnilinx си запазва правото да предоставя Услугата и/или свързания с нея Софтуер на трети лица без ограничение.

19.13.       Клиентът няма право да копира и/или разпространява Софтуера, предоставен за ползване във връзка с Услугите или неговия програмен код с каквато и да е цел, включително използването му за създаване и разпространение на програма, еднаква или отличаваща се от Софтуера. Клиентът няма право да предоставя на трети лица паролите за достъп до Услугите.

19.14.       Клиентът няма право да предава на разстояние програмния код, да съхранява програмния код в паметта на компютър, да го превежда, преработва и да внася други изменения в него. Клиентът няма право да изследва, декомпилира или деасемблира програмите и другите компоненти на Услугите.

19.15.       Копирането и използването на програмния код, структурата на базата данни, документацията или част от нея е забранено. Продажба, дистрибуция, отдаване под наем или прехвърляне правата на Услугите по друг начин са забранени.

19.16.       Клиентът няма право да дава правата за ползване, както и каквито и да било други права върху Софтуера или Услугите на трети лица, освен с предварително съгласие на Omnilinx.

19.17.       Предоставяните Услуги по никакъв начин не прехвърлят и не позволяват упражняването от страна на Клиента или от трети лица на каквито и да е права на интелектуална собственост върху Софтуера, софтуерните продукти и техните елементи предмет на Услугите, освен правото на ползване за Срока на Договора, респективно докато Клиентът е абониран за безплатния план, при условията на Общите условия и Договор, сключен между Страните.

19.18.       За всеки случай на използване, който не е изрично предоставен на Клиента, Клиентът дължи на Omnilinx обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, независимо от каквито и да е ограничения на отговорността, определени в Договора и/или тези Общи условия.

19.19.       Когато Клиентът предоставя Софтуера на своите служители, Клиентът се задължава да гарантира, че неговите служители и трети страни спазват правилата на Софтуера, както и че Софтуерът се използва само съгласно тези Общи условия за вътрешни бизнес цели на Клиента.

19.20.       Клиентът няма право да разрешава на други лица да изтеглят, декомпилират, реконструират или по друг начин правят опит за извличане на изходния код на Софтуера, за премахване, скриване или промяна на авторски права, търговски марки или други права на собственост, както и съобщения, показани на Уебсайта или в Софтуера.

19.21.       Клиентът ще положи всички усилия, за да информира Omnilinx своевременно, ако Клиентът узнае за неоторизирано копиране на Софтуера от неговите служители или трето лице, имащи достъп до Софтуера. Когато Клиентът предоставя Софтуера на своите служители, Клиентът се задължава да гарантира, че неговите служители и трети страни спазват правилата на Софтуера.

19.22.       Клиентът ще информира Omnilinx своевременно, ако Клиентът узнае за неоторизирано копиране на Софтуера от неговите служители или трето лице и ще сътрудничи на Omnilinx по всякакъв възможен начин за разрешаване на въпроса.

19.23.       Цялото съдържание на Уебсайта, включително всички публикувани текстове, информация, данни, изображения, снимки, видео, статии, програмни кодове са обект на авторски права. Те принадлежат на Omnilinx. Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначална или обработена форма или използва по какъвто и да е друг начин текстове, изображения или други елементи, съдържащи се в Уебсайта. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промяна на програмния код на Софтуера и/или на Платформата се счита за нарушение на тези Общи условия и на правата на Omnilinx. Клиентът осигурява съгласието на своите служители да спазват авторските права и всички други права на интелектуална собственост на Omnilinx.

19.24.       Omnilinx си запазва правата върху Софтуера, Платформата и Уебсайта, включително правата за пускане на пазара, лицензиране, създаване, възпроизвеждане, ползване, разпространение и всякакви други начини на работа със Софтуера, Платформата и Уебсайта.

19.25.       Omnilinx си запазва правото на собственост и притежаването както на Софтуера, така и на всички свързани с него авторски и други права, търговски марки, търговска тайна и други права на интелектуална собственост и права на собственост и не прехвърля на Клиента собственост върху който и да било елемент на Софтуера, Платформата или Уебсайта.

19.26.       Нищо в Договора и/или тези Общи условия не предоставя или ще се тълкува като предоставяне на Клиента на каквито и да било права (с изключение на Софтуерния лиценз) – каквито и да било авторски права, търговски тайни, технически данни, ноу-хау, лога, търговски марки, търговски наименования, Omnilinx Марки или други права на собственост, притежавани, използвани или заявени, сега или в бъдеще от Omnilinx или други дъщерни дружества и свързани лица. Omnilinx си запазва всички тези права, но предоставя на Клиента неизключително право да използва Софтуера единствено за целите на Договора или в рамките на безплатния план и единствено в съответствие с неговите указания за употреба.

19.27.       Клиентът не трябва да променя, премахва или скрива известията на Omnilinx за марки, авторски права, права на собственост или търговска тайна върху Софтуера, Платформата и Уебсайта и право да добавя към Софтуера, Платформата или Уебсайта друга търговска марка или знак.
ПРАВА ВЪРХУ ГЛАСОВИ СЪОБЩЕНИЯ И МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

20.1.          По възлагане на Клиента, след заплащане на съответното възнаграждение и след получаване на потвърждение от страна на Omnilinx, Omnilinx може да интегрира в Софтуера: 1. музикални произведения, предоставени от Клиента, които да звучат като фон при провеждане на разговори чрез акаунта на Клиента в Софтуера; и/или 2. гласови съобщения, предоставени от Клиента, които да звучат при провеждане на разговори чрез акаунта на Клиента, наричани за краткост общо Произведенията.

20.2.          Omnilinx има право да изисква от Клиента предоставянето на Произведенията във формат и с характеристики, които да са подходящи за интегрирането им в Софтуера за целите, за които е договорено ползването им. В случай че Клиентът не предостави Произведенията съгласно изискванията на Omnilinx, Omnilinx не дължи изпълнение и не носи отговорност за изпълнение на задължението си за интегриране на Произведенията в Софтуера.

20.3.          Omnilinx интегрира в Софтуера Произведенията в качеството и съдържанието, които са му предоставени от Клиента. Omnilinx не носи отговорност, ако качеството и/или съдържанието на Произведенията са незадоволителни. Omnilinx не носи отговорност, а Клиентът е изцяло отговорен съдържанието на гласовите съобщения да отговаря на изискванията на приложимото законодателство и да включва изискуемата от закона информация при провеждането на разговорите чрез акаунта на Клиента, включително, но не само съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на потребителите и т.н.

20.4.          С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът декларира и гарантира, че предоставя на Omnilinx само Произведения, които има право да ползва и да предоставя на Omnilinx за ползване по начина, описан в настоящите Общи условия, като чрез интегрирането и възпроизвеждането на Произведенията в Софтуера не се засягат или нарушават авторски, сродни и/или други права на трети лица и/или законови разпоредби.

20.5.          С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът предоставя на Omnilinx неизключителното правото да използва за срока на Договора Произведенията, като ги обработва и интегрира с цел публичното им възпроизвеждане при разговори в акаунта на Клиента в Софтуера.

20.6.          В случай че трето лице предяви претенции във връзка с авторски, сродни и/или други права във връзка с Произведенията или компетентен орган уведоми Omnilinx за наличие на спор или нарушение на приложимото законодателство, Omnilinx има право незабавно да прекрати възпроизвеждането на Произведенията в Софтуера, без да дължи обезщетения или връщане на суми на Клиента, като това няма да се счита за неизпълнение на задълженията на Omnilinx.

20.7.          Страните се съгласяват, че Omnilinx не носи никаква отговорност във връзка с ползването на Произведенията и няма задължение да проучва или да урежда правото на ползването и интегрирането на Произведенията в Софтуера. Цялата отговорност за ползването и възпроизвеждането на Произведенията е на Клиента. Клиентът декларира и се съгласява, че всички претенции на носителите на авторски, сродни и/или други права върху или във връзка с Произведенията следва да бъдат отправяни единствено към Клиента и Клиентът ще ги поеме за своя сметка.

20.8.          В случай че срещу Omnilinx бъдат предявени каквито и да било претенции от трети лица във връзка с Произведенията или на Omnilinx бъдат наложени имуществени или други санкции от държавни органи или Omnilinx претърпи каквито и да е разходи, разноски и/или вреди във връзка с интегрирането на Произведенията във Софтуера, Клиентът се задължава незабавно след покана да обезщети Omnilinx за всички такива санкции, претенции, претърпени загуби и разноски, включително и съдебни разноски, разумни адвокатски/юрисконсултски възнаграждения. Разпоредбата се прилага и след прекратяване ползването на Софтуера и Услугите.
ЗАПИС НА ГЛАСОВИ СЪОБЩЕНИЯ

21.1.          По възлагане на Клиента, след заплащане на съответното възнаграждение и след получаване на потвърждение от страна на Omnilinx, Omnilinx може да организира записа на гласови съобщения, които да бъдат интегрирани в Софтуера и да звучат при провеждане на разговори чрез акаунта на Клиента, наричани за краткост общо Гласови съобщения.

21.2.          Текстът и съдържанието на Гласовите съобщения се одобряват от Клиента, като Клиентът е изцяло отговорен за съдържанието на гласовите съобщения да отговаря на изискванията на приложимото законодателство и да включва изискуемата от закона информация при провеждането на разговорите чрез акаунта на Клиента, включително, но не само съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на потребителите и т.н.

21.3.          В случай че Клиентът не осигури одобрение на текста и съдържанието на Гласовите съобщения съгласно изискванията на Omnilinx, Omnilinx не дължи изпълнение и не носи отговорност за изпълнение на задължението си за запис и интегриране на Гласовите съобщения в Софтуера.

21.4.          Клиентът се съгласява, че получава неизключителното правото да използва за срока на Договора, сключен между страните, Гласовите съобщения единствено и само чрез интегрирането им от Omnilinx в Софтуера с цел публичното им възпроизвеждане при разговори в акаунта на Клиента в Софтуера за срока на Договора. Клиентът не придобива каквито и да е други права върху Гласовите съобщения, няма право да получава или изисква записи на Гласовите съобщения на какъвто и да е носител или по какъвто и да е начин, няма право да ги ползва по друг начин, освен изрично описания по-горе, включително няма право да ги адаптира, променя или влага в други произведения, няма право да ги съхранява, разпространява, предоставя на трети лица или възпроизвежда публично сам или чрез трето лице.

21.5.          В случай че срещу Omnilinx бъдат предявени каквито и да било претенции от трети лица във връзка с текста и съдържанието на Гласовите съобщения, одобрени от Клиента, или на Omnilinx бъдат наложени имуществени или други санкции от държавни органи или Omnilinx претърпи каквито и да е разходи, разноски и/или вреди във връзка с тях, Клиентът се задължава незабавно след покана да обезщети Omnilinx за всички такива санкции, претенции, претърпени загуби и разноски, включително и съдебни разноски, разумни адвокатски/юрисконсултски възнаграждения. Разпоредбата се прилага и след прекратяването на ползването на Софтуера и Услугите.КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

22.1.    Страните се задължават да третират информацията във връзка с ползването на Софтуера и Услугите, в т.ч. уговореното в Договора, като търговска тайна с най-строга конфиденциалност, да не разпространяват и/или съобщават на трети лица каквато и да било техническа, финансова или търговска информация информация, свързана с ползването на Софтуера и Услугите, с Платформата, и/или с Договора, ако такъв е сключен. Клиентът се задължава да ограничи достъпа до информация, свързана с ползването на Софтуера и Услугите, с Платформата, и/или с Договора, само до тези свои служители, на които същата е необходима с оглед ползването на Услугите от Клиента, както и да гарантира, че всеки такъв служител спазва задълженията, посочени в настоящата клауза. Клиентът изцяло отговаря за всяко нарушение на задълженията за конфиденциалност на лицата, на които Клиентът е разкрил конфиденциална информация.

22.2.    Задължението по спазване на конфиденциалност не се отнася до информация, разкриването на която се изисква по закон или от компетентен държавен орган, или която е необходима за защита на законен интерес на някоя от Страните пред компетентния съд, която е била във владение на получаващата страна преди разкриването, която е била обществено достояние по време на разкриването или става част от публичното пространство, без да нарушава задълженията за конфиденциалност, която е разкрита от трета страна без нарушение на задължението за конфиденциалност, дължимо на разкриващата страна или е разработена независимо от получаващата страна, която няма достъп до конфиденциалната информация.

22.3.    За конфиденциална ще се счита информация, свързана с организацията и търговската дейност на Страните, включително финансова и счетоводна информация, описание на апаратура, софтуерни компоненти (програмни продукти), всякаква информация, свързана с Услугите, Софтуера, техни компоненти, включително програмния код, данни за персонала, данни за контрагенти, лични данни, инвентарни наличности, полезни модели, ноу-хау, технологични решения, както и случаи от практиката на Страните, с изключение на информацията, която Страната изрично е определила като неконфиденциална, на общоизвестни факти или на информация, която Страната сама е направила обществено достъпна (например чрез търговска реклама, изявления пред медиите, информация на публичния си уебсайт и др. под.). Конфиденциална се счита и всяка информация относно клиенти на Страните, която им е станала известна във връзка с ползването на Услугите.

22.4.    Информация относно съществените елементи на Договора, когато Страните са сключили такъв, както и рекламни и други материали за публикация могат да бъдат разпространявани след постигане на взаимно писмено съгласие между Страните.

22.5.    Всяка Страна се задължава да не използва предоставената между Страните конфиденциална информация за цели, различни от предвидените в тези Общи условия и/или в Договора, да пази конфиденциалната информация строго поверителна и да не разкрива никаква част от нея на трети страни, освен ако в Договора е уговорено друго, или когато това се изисква за изпълнението на задълженията по Договор, както и да предприема необходимите мерки за предотвратяването на неразрешен достъп до предоставената между Страните конфиденциална информация.

22.6.    Omnilinx е длъжен да положи всички разумни усилия, за да запази поверителността на всички данни, процеси или лична информация, въведени, съхранени или качени в Софтуера от Клиента или от служители на Клиента.

22.7.    Клиентът е длъжен да осигури поверителност по отношение на изходния код на Софтуера и всички негови елементи, методи на работа и функционалност без ограничение във времето и независимо от прекратяването на ползването на Софтуера.

22.8.    Клиентът трябва по всяко време да защитава и съхранява поверителността на всички технологии, Софтуер, данни и продукти, както и всички непублични бизнес, финансови или маркетингови данни или информация на Omnilinx. Не се разрешава възпроизвеждане, използване или разкриване на такава информация без предварителното писмено съгласие на Omnilinx за всеки отделен случай.

22.9.    Клиентът се задължава да гарантира, че всички негови служители изпълняват изцяло тези задължения за поверителност.

22.10. В случай на нарушаване на клаузите за конфиденциалност, виновната Страна дължи на изправната Страна обезщетение за причинените вреди.ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

23.1.    Клиентът заплаща на Omnilinx съответните цени за предоставяне на Услугите – абонаментните такси и други такси и суми, определени в Договора за избрания от Клиента Абонаментен план. Услугите, за които се дължи плащане, са описани в съответния Абонаментен план. Omnilinx не дължи предоставяне на Услуги, които не са изрично избрани, заявени и платени от Клиента, с изключение на Услугите, включени в безплатния план, които Omnilinx предоставя съгласно тези Общи условия, след като бъдат избрани и заявени от Клиента чрез Платформата.

23.2.    Цената на Услугата, дължима от Клиента съобразно Договора, може да включва еднократни и месечни такси.

23.3.    Цената за предоставяне на Услугите започва да се дължи от Клиента, считано от началната дата на предоставяне на съответните Услуги. Страните се споразумяват и Клиентът изрично се съгласява, че когато е започнал ползването на съответната Услуга, Услугата се счита приета и одобрена, независимо дали е подписан приемо-предавателен протокол, като Цената за предоставяне на Услугите се дължи от датата, на която Клиентът е започнал да използва съответната Услуга, дори когато Клиентът не е подписал приемо-предавателен протокол. Ползването на Услугите може да бъде удостоверено и чрез извлечение от системата на Omnilinx.

23.4.    Клиентът може да дължи заплащане на еднократни инсталационни такси за дадени Услуги, ако това е определено в Договора. В този случай Клиентът заплаща съответната еднократна инсталационна такса в срок до 5 работни дни от сключването на Договор. В случай че Клиентът не заплати еднократна инсталационна такса, определена в Договора, Omnilinx има право да откаже предоставянето на каквито и да е Услуги по Договора, както и да прекрати Договора с уведомление до Клиента без да дължи предизвестие или обезщетение.

23.5.    За ползването на всички Услуги, включени в Абонаментните планове, с изключение на Услугите в безплатния план, Клиентът дължи заплащане на съответната ежемесечна абонаментна такса от първо до десето число на текущия месец спрямо договорените цени в Договора. При забава в плащане на месечна такса след 20-то число на месеца, за който се отнася, Omnilinx има право да спре Услугите, без да дължи на Клиента каквото и да е предизвестие или обезщетение. При забава в плащане на месечната такса след 30-то число на месеца, за който се отнася, Omnilinx има право да прекрати Договора с уведомление до Клиента, без да дължи каквото и да е предизвестие или обезщетение.

23.6.    Клиентът заплаща дължимите суми по банковата сметка на Omnilinx, посочена в издадения документ за плащане (проформа фактура, фактура).

23.7.    Плащането от една страна е доброволно изявление на Клиента, че е съгласен да заплати авансово Услугите, а от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на Клиента, че е съгласен с тези Общи условия, както и с индивидуалните за конкретния абонаментен план, които сам е прочел и одобрил.

23.8.    Omnilinx не дължи връщане на вече платени суми. Дори Клиентът да реши да прекрати едностранно ползването на Софтуера и Услугите, това прекратяване се счита за влязло в сила след изтичане на срока, за който вече е заплатил, като Omnilinx не дължи връщане на получени суми.

23.9.    Всички банкови такси, банкови комисионни, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Клиента. Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че Omnilinx да получи пълния размер на дължимата цена.

23.10. В случай на забава при плащане на дължимите от Клиента суми, Клиентът дължи на Omnilinx неустойка за забава за всеки просрочен ден в размер на 0,2 % от дължимата сума, но не повече от сума, равна на размера на дължимата сума.

23.11. Цените на предоставяните Услуги ще бъдат индексирани с индекса на потребителските цени в България, декември предходната година =100, публикуван от Българския национален статистически институт на https://www.nsi.bg/bg, считано от 1 януари 2023.
ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

24.1.    Клиент, който се е абонирал за безплатния план на Omnilinx може да прекрати ползването на Софтуера и Услугите като изпрати писмено уведомление до Omnilinx.

24.2.    В случай че Клиент, който се е абонирал за безплатния план на Omnilinx, наруши законодателни изисквания, тези Общи условия или изисквания/указания за ползване, достъпни на Платформата, публикувани на Уебсайта или предоставени по какъвто и да било друг начин от Omnilinx, Omnilinx има право да прекрати незабавно ползването на Софтуера и Услугите без да дължи уведомление, предупреждение или каквото и да е обезщетение на Клиента.

24.3.    Договорът, подписан между Страните, се прекратява:

 1. с изтичане на Срока на Договора;
 2. при прекратяване и обявяване в ликвидация на една от Страните или откриване на производство по несъстоятелност за Клиента;
 3. по взаимно писмено съгласие на Страните;
 4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 5. в случай на нарушение от страна на Клиента на Договора и/или Общите условия – с уведомление от Omnilinx без да дължи предизвестие или обезщетение;
 6. с отправено писмено едномесечно предизвестие от едната до другата страна.

24.4.    В случай че Клиентът прекрати предсрочно Договора без спазване на срока на едномесечното предизвестие, Клиентът дължи на Omnilinx неустойка в размер на дължимото възнаграждение за един месечен абонамент.

24.5.    Ако Omnilinx е получил цялата сума за Срока на Договора, но договорът е прекратен преди изтичането на Срока по причина, за която Omnilinx не отговаря, Omnilinx не дължи връщане на предплатени суми на Клиента.

24.6.    В случай че Договорът бъде прекратен от Omnilinx поради неизпълнение на задълженията на Клиента, Клиентът дължи на Omnilinx неустойка в размер на дължимото възнаграждение за срок от един месец.

24.7.    Ползването на Софтуера и Услугите и/или Договорът могат да бъдат прекратени в случай че бъдат въведени нови лицензионни изисквания, разрешения, решения и пр. законови изисквания и/или изисквания на доставчици-партньори на Omnilinx, и съответното приложимо изискване не може да бъде изпълнено, респективно необходимият лиценз или разрешение не могат да бъдат получени, или ако изискването бъде изпълнено до степен, до която Услугите не могат да бъдат предоставени от Omnilinx и/или негови партньори-доставчици.

24.8.    Omnilinx може да прекрати незабавно ползването на Софтуера и Услугите и/или Договора с едностранно уведомление до Клиента в случай, че бъдат въведени нови законодателни изисквания или бъдат променени законодателните изисквания по такъв начин, че предоставянето на Услугите от страна на Omnilinx е невъзможно или икономически нецелесъобразно.

24.9.    При прекратяване на ползването на Софтуера и Услугите и/или при прекратяване на Договора, всички права на Клиента, свързани с ползване на Услугите, се прекратяват, като Клиентът не се освобождава от задълженията си да заплати на Omnilinx всички дължими суми към датата на прекратяване.

24.10. След прекратяване на ползването на Софтуера и Услугите и/или на Договора, Софтуерът няма да бъде функционален и Клиентът незабавно губи правото на достъп до и на ползване на Софтуера и на Услугите чрез Платформата. Клиентът няма право да предявява искове и претенции за каквито и да е щети или други обезщетения във връзка с прекратяването на функционалността на Софтуера.

24.11. В случай на неоторизирано използване на Софтуера от Клиента, след като Omnilinx прекрати Договора или достъпа на Клиента до Софтуера, Клиентът заплаща на Omnilinx неустойка в размер на общата годишна такса, определена в Договора, или в случай че Клиентът е използвал Услугите, като е бил абониран за безплатния план, Клиентът заплаща неустойка в размер на 10 000,00 (десет хиляди) лева. Неустойките по настоящия член 16.11. се дължат независимо от каквито и да било ограничения на отговорността, определени в Договора или тези Общи условия за ползване.

24.12. Всяко прекратяване на ползването на Софтуера и Услугите ще бъде окончателно. Клиентът няма право да поднови ползването на Софтуера и Услугите, освен ако друго не е изрично договорено писмено от двете страни. Във връзка с прекратяването Omnilinx не дължи каквито и да е обезщетения за вреди или пропуснати ползи или други компенсации, свързани с изтичането на Срока или прекратяването на ползването на Софтуера.

24.13. Във всички случаи на прекратяване, Omnilinx има право незабавно да блокира достъпа на Клиента до Софтуера и Платформата и да изтрие всички данни, въведени от Клиента, в т.ч. незабавно да изтрие Профила на Клиента от Платформата, да забрани достъпа на Клиента до Софтуера и до Профила му и да изтрие всяка информация, кореспонденция и материали, без да дължи на Клиента уведомление, предизвестие или каквито и да било обезщетения. В този случай Omnilinx не носи отговорност за загуба на данни на Клиента или други вреди.

24.14. При прекратяване, независимо от причините затова, Omnilinx няма задължение и не носи отговорност за запазване или съхранение на данните и информацията, въведени от Клиента до датата на прекратяване. При прекратяване Omnilinx има право, но не и задължение, да съхрани тези данни за срок от 12 (дванадесет) месеца след датата на прекратяване, с цел използването на данните от Клиента при евентуално бъдещо възстановяване на ползването на Услугите.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

25.1.   При предоставяне на Услугите на Клиентите, Omnilinx може да има качеството на Администратор на лични данни и на Обработващ лични данни.

25.2.   Omnilinx има качеството на Администратор на лични данни, когато обработва лични данни за собствени цели. В тези случаи Omnilinx се ангажира да обработва личните данни, както е описано в Уведомлението за поверителност във връзка с обработване на лични данни, и да спазва всички задължения произтичащи от приложимото законодателство за защита на данните.

25.3.   Omnilinx действа като Обработващ лични данни, когато обработва лични данни на субекти на данни от името на Клиентите и с единствената цел да им предоставя своите Услуги. Omnilinx прави това в рамките и съгласно инструкциите на Клиентите и в съответствие с настоящите Общи условия и Приложението относно обработване на лични данни към Общите условия, което е неразделна част от тях.
ФОРС МАЖОР

 

26.1.    Страните не носят отговорност за неизпълнение на техни задължения по Договора и/или настоящите Общи условия, настъпило в резултат на обстоятелства извън техния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет или в електронните съобщителни мрежи или в предоставянето на услуги извън контрола на Omnilinx, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на Софтуера и Услугите.

26.2.    В случай че са изпълнени изискванията на предходната точка, никоя от Страните няма да носи отговорност пред другата за неизпълнение на задълженията си по Договора и/или настоящите Общи условия, за периода, в който такова изпълнение е забавено или възпрепятствано от обстоятелства извън нейния контрол, които включват, без да се ограничават до, пожар, наводнение, война, ембарго, стачка, бунт, невъзможност за осигуряване на материали и транспортни съоръжения, прекъсване на електроснабдяването, срив в интернет, непредоставяне на услуги, извън контрола на страните (електроснабдяване, електронни съобщителни услуги и др. под.), промени в законодателството и/или намеса на държавен орган, имащи отношение към предоставянето и/или ползването на Услугите, като във всеки от случаите засегнатата от непреодолимата сила Страна не нарушава Договора и/или Общите условия по друг начин (форсмажор).

26.3.    Страна, която претърпи форсмажор, не се счита за нарушила договора, в случай че: а) своевременно уведоми другата Страна за характера и мащабите на събитието, представляващо форсмажор, и б) е положила всички възможни усилия да предотврати настъпването на събитието, представляващо форсмажор и да сведе последиците от него за другата Страна до минимум.

26.4.    Ако изпълнението на задълженията на засегнатата от форсмажор Страна е отложено или възпрепятствано за повече от 60 дни, Страната, засегната от невъзможността на другата страна да изпълнява задълженията си, има право незабавно да прекрати ползването на Софтуера с писмено уведомление.

26.5.    Спиране на изпълнението на задълженията при такива обстоятелства не е приложимо по отношение на забавени плащания на суми, които са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

 

УВЕДОМЛЕНИЯ

 

27.1.   Страните следва да отправят всички уведомления помежду си само в писмена форма на посочените от Страните адреси, като уведомленията следва да бъдат доставени с куриер, с регистрирана поща или по електронна поща. Ако някоя от Страните не уведоми своевременно другата страна за промяна на адреса си, счита се, че съобщенията, изпратени на обявения досегашен адрес са надлежно получени.

27.2.   Уведомленията, изпратени по електронна поща, се считат за доставени, ако адресатът е отговорил на уведомлението или е потвърдил получаването му. Писмените съобщения се считат за получени от страните, ако са достигнали до посочения от тях адрес.

27.3.   Всички уведомления между Страните, доколкото изрично не е договорено или указано друго, се изпращат на следните адреси:

27.3.1.    Уведомления до Omnilinx:

Адрес: град София, ул. Магнаурска школа № 11, офис 315

Имейл адрес: hello@omnilinx.com

27.3.2.    Уведомления до Клиента: на имейл адрес посочен в Профила на Клиента.

27.4.   Всички уведомления между Страните, когато между тях е сключен Договор, следва да бъдат доставени с куриер, с регистрирана поща или по електронна поща на адресите, посочени в Договора.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ28.1.    Приложимото право е българското право.

28.2.    Всички спорове, произтичащи от или във връзка с Договорите и/или настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, се уреждат между страните доброволно чрез преговори, а в случай, че не могат да бъдат уредени по доброволен път, споровете ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния български съд в гр. София.

28.3.    В случай че някоя от разпоредбите на Договора или Общите условия бъде обявена за нищожна, невалидна или неприложима, това не води до нищожност, невалидност или неприложимост на целия Договор и/или Общите условия.